Sobi :Styrelsen utnyttjar emissions- och återköpsbemyndigande för säkerställande av bolagets åtaganden enligt långsiktiga prestationsbaserade aktieprogram


            
Extra bolagsstämman den 24 augusti 2011 i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
beslutade - i syfte att säkerställa att bolaget kan fullgöra sina åtaganden
enligt de prestationsbaserade, långsiktiga aktieprogrammen 2008-2011 och VD:s
aktieprogram 2011 ("Aktieprogrammen") - om bemyndigande för styrelsen att
besluta om riktad nyemission av C-aktier. Bolagsstämman beslutade också om
bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av samtliga emitterade C-
aktier genom ett riktat erbjudande till samtliga ägare av C-aktier. Emission och
återköp enligt dessa bemyndiganden får ske vid ett eller flera tillfällen före
årsstämman 2012 och skall ske till en kurs om aktiens kvotvärde (cirka 0,55
kronor).

Styrelsen har fattat beslut om att utnyttja bemyndigandena för ovan angivna
syften genom emission av 684 590 C-aktier till Carnegie Investment Bank AB, mot
kontant betalning om cirka 376 000 kronor, och genom återköp av samtliga
emitterade C-aktier mot betalning av samma belopp. Teckning av C-aktierna får
ske under perioden 27 april - 8 juni 2012 och återköp av C-aktierna får
verkställas under perioden 27 april - 19 juni 2012.

C-aktierna kommer efter återköp att omvandlas till stamaktier i den mån det
behövs för att säkerställa leverans under Aktieprogrammen.

Bolaget innehar för närvarande 2 068 534 egna C-aktier. Efter genomförd emission
och efterföljande återköp av C-aktier kommer antalet egna C-aktier att uppgå
till 2 753 124.

För ytterligare information kontakta:
Åsa Stenqvist, Informationsdirektör
Tel. 08-697 21 88

Om Swedish Orphan Biovitrum (Sobi)
Sobi är ett ledande europeiskt bioteknologiskt läkemedelsföretag inriktat på att
tillhandahålla innovativa behandlingar och service som bidrar till en bättre
hälsa för patienter med sällsynta sjukdomar. Produktportföljen innehåller cirka
45 marknadsförda produkter samt projekt i sen klinisk fas. Viktiga terapiområden
är inflammationssjukdomar samt genetiska- och metabola sjukdomar. Sobis intäkter
uppgick 2011 till 1,9 mdr SEK och antalet anställda var cirka 500. Aktien (STO:
SOBI) är noterad på OMX NASDAQ Stockholm. Ytterligare information finns på
www.sobi.com.Informationen ovan är sådan som offentliggjorts enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2012 klockan 08:45 CET.


Prenumerera

Dokument & länkar