Sobi och Selecta slutför det tidigare annonserade strategiska licensavtalet för SEL-212, en ny, fas 3-klar behandling mot kronisk gikt

Stockholm, Sverige och Watertown, USA, den 28 juli, 2020 - Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) (STO:SOBI) och Selecta Biosciences, Inc. (Nasdaq: SELB) meddelade idag att det strategiska licensavtalet för produktkandidaten SEL-212, som annonserades den 11 juni 2020, trädde i kraft den 28 juli efter godkännande enligt den amerikanska Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act.

Sobi kommer att erlägga 75 miljoner USD i en förskottsbetald licensavgift inom 45 dagar från det datum som avtalet trädde i kraft.

I enlighet med villkoren i det aktieköpeavtal som parterna ingått samtidigt med licensavtalet, ska Sobi dessutom betala 25 miljoner USD kontant på balansdagen för investeringen i en privat placering av Selecta-aktien. Slutförandet av detta kommer att inträffa efter det att licensavtalet trädde i kraft.

"Vi är mycket nöjda över att kunna slutföra detta avtal och bli delägare i och partner med Selecta," säger Guido Oelkers, vd för Sobi. "SEL-212 kan bli ett viktigt terapeutiskt alternativ som avsevärt kan förbättra behandlingen för patienter med kronisk gikt, och vi är stolta över att kunna hjälpa till att möta ett stort medicinskt behov."

"Detta avtal gör det möjligt för Selecta att vidareutveckla sin forskning avseende tillämpningen av ImmTOR, som har potential att förbättra effekten av biologiska läkemedel, möjliggöra behandling med genterapi mer en än gång samt att skapa nya immunterapier för autoimmuna sjukdomar," säger Carsten Brunn, Ph.D., VD och koncernchef för Selecta. ”Vi är övertygade om att Sobis strategiska fokus inom immunologi, kommersiell expertis och resurser kommer att maximera värdet av SEL-212 vilket ger patienter stora fördelar. Vi ser fram emot vårt fortsatta samarbete och utförandet av ett framgångsrikt fas 3-program, som vi räknar med att initiera senare i år. ”

Licensavtalet omfattar de globala rättigheterna, exklusive Kina, till produktkandidaten SEL-212. SEL-212 är en kombination av Selectas ImmTOR-plattform och ett terapeutiskt uratoxidasenzym, pegadrikas, utformad för att reducera immunogeniciteten och behandla kronisk gikt med en månatlig dos.

Marknaden för kronisk gikt uppskattas till ett värde på minst en miljard USD bara för den amerikanska marknaden.Fas 3-programmet för SEL-212 förväntas starta under det andra halvåret 2020 vilket förväntas öka Sobis FoU-kostnader med upp till 150 miljoner SEK under andra halvåret.

 

Villkor för transaktionen
Enligt villkoren för licensavtalet kommer Sobi att ha ansvar för utveckling, regulatoriska frågor och kommersiell verksamhet för SEL-212 på samtliga marknader utanför Kina. Sobi kommer att erlägga initiala betalningar till Selecta om 100 miljoner USD, vilket inkluderar 75 miljoner USD i en förskottsbetald licensavgift och 25 miljoner USD som likvid för förvärv av stamaktier i Selecta. Selecta har vidare rätt till villkorade delmålsbetalningar på upp till 630 miljoner USD från Sobi. Dessa delmålsbetalningar är kopplade till specifika regulatoriska mål, utvecklingsmål och försäljningsnivåer. Därutöver är Selecta berättigad till ökande tvåsiffriga royalties på nettoomsättningen.

 

Sobi och Selecta har ingått ett avtal om förvärv av aktier inom ramen för en s.k private placement. Efter slutförandet av avtalet har Sobi förvärvat 5 416 390 stamaktier i Selecta för totalt 25 miljoner USD till en köpeskilling om 4,62 USD per aktie, vilket motsvarade en premie på 20 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen under de sista tio dagarna före ingåendet av transaktionen.

Sobi har finansierat betalningarna med tillgängliga medel.

Om Selecta Biosciences, Inc.
Selecta Biosciences, Inc. är ett bioteknikföretag i klinisk fas som fokuserar på att utveckla den fulla potentialen hos biologiska terapier baserade på dess plattform för immuntoleransteknik (ImmTOR), som har potential att förbättra effekten av biologiska läkemedel och möjliggöra dosering av genterapibehandlingar vid fler tillfällen och att skapa nya immunterapier för autoimmuna sjukdomar. Selectas produkt i sen fas - SEL-212 är utvecklat för att behandla kronisk gikt och möjliggör dosering en gång i månaden. Kronisk gikt är en sällsynt sjukdom med ett stort medicinskt behov. SEL-212 är en kombinationsbehandling som består av pegadrikas, ett rekombinant enzym som bryter ner urinsyra och ImmTOR, en ny plattformsteknologi. Selectas kandidater för genterapiprodukter är under utveckling för vissa sällsynta medfödda metaboliska sjukdomar och integrerar ImmTOR-plattformen med målet att adressera upprepad administration. Förutom en egen pipeline av kliniska kandidater har Selecta etablerat samarbete med ledande biofarmaceutiska företag, såsom Asklepios BioPharmaceutical (AskBio) och Sarepta Therapeutics för genterapi, och Swedish Orphan Biovitrum AB (Sobi ™) för SEL-212. Selecta är baserat i Watertown, Massachusetts, USA. För mer information, besök www.selectabio.com.

Om SobiTM
Sobi är ett specialiserat, internationellt biofarmaceutiskt företag som gör betydande skillnad för människor som lever med sällsynta sjukdomar. Sobi tillhandahåller innovativa behandlingar inom hematologi, immunologi samt för nischindikationer. Idag har Sobi cirka 1 400 medarbetare i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Ryssland och Nordafrika. 2019 uppgick Sobis totala intäkter till 14,2 miljarder SEK. Sobis aktie (STO:SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.


Aktierna som kommer att säljas i private placement-transaktionen har inte registrerats enligt United States Securities Act från 1933 (Securities Act) i dess nuvarande lydelse, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat, och kommer att säljas i en private placement enligt ett undantag från registreringskraven i Securities Act. Instrumenten får inte erbjudas eller säljas i USA förutom enligt en registrering eller ett undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat. Selecta har, i enlighet med vissa villkor, åtagit sig att inge ett eller flera registreringsdokument enligt Securities Act som omfattar vidareförsäljning av stamaktierna som säljs enligt aktieinvesteringsavtalet.

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att sälja eller förvärva aktierna. Försäljning får inte heller ske i någon delstat där sådant erbjudande eller försäljning skulle strida mot tillämpliga regler före registrering eller kvalificering enligt värdepapperslagarna i sådan delstat. Ett erbjudande av aktierna enligt ett registreringsdokument för vidareförsäljning kommer endast ske genom ett prospekt.

Kontaktpersoner
Sobi
Paula Treutiger, Head of Communication & Investor Relations
0733 666 599

paula.treutiger@sobi.com

Linda Holmström, Corporate Communication & Investor Relations
0708 734 095

linda.holmstrom@sobi.com

Selecta
Media:
Joshua R. Mansbach
Solebury Trout
+1-646-378-2964
jmansbach@soleburytrout.com

Investerare:
Lee M. Stern
Solebury Trout
+1-646-378-2922
lstern@soleburytrout.com

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
Postadress: 112 76 Stockholm, Sverige
Telefon: 08 697 20 00     www.sobi.com