• news.cision.com/
  • Swedish Orphan Biovitrum AB/
  • Sobi offentliggör preliminära siffror för tredje kvartalet och för perioden januari till september 2021 med anledning av det pågående offentliga erbjudandet avseende Sobi

Sobi offentliggör preliminära siffror för tredje kvartalet och för perioden januari till september 2021 med anledning av det pågående offentliga erbjudandet avseende Sobi

Report this content

Den 2 september 2021 offentliggjorde Advent och GIC, genom Agnafit Bidco AB, ett offentligt kontanterbjudande till Sobis aktieägare att överlåta sina aktier i Sobi till Agnafit Bidco AB till ett pris om 235 kronor per aktie. Samma dag rekommenderade Sobis styrelse aktieägarna att acceptera det offentliga erbjudandet från Agnafit Bidco AB. Acceptfristen för det offentliga erbjudandet löper ut den 21 oktober 2021 (med förbehåll för eventuella förlängningar av acceptfristen). För mer information om det offentliga erbjudandet från Agnafit Bidco AB, besök erbjudandets webbplats via denna länk.

Mot bakgrund av det pågående offentliga erbjudandet har Sobis styrelse beslutat att, så snart som möjligt efter kvartalets utgång, offentliggöra preliminära siffror för det tredje kvartalet och för perioden januari till september 2021, i syfte att säkerställa att Sobis aktieägare har uppdaterad finansiell nyckelinformation till sitt förfogande innan acceptfristen löper ut.

Den fullständiga kvartalsrapporten publiceras den 22 oktober 2021, efter att den har granskats av Sobis revisorer och godkänts av Sobis styrelse. Publiceringen av den fullständiga kvartalsrapporten har tidigarelagts för att underlätta finansieringsprocessen för det pågående offentliga erbjudandet.

Juli till september 2021

Intäkterna under tredje kvartalet beräknas uppgå till cirka 3 760 MSEK och EBITA* beräknas uppgå till cirka 1 170 MSEK, motsvarande en EBITA-marginal om cirka 31 procent.

Intäkterna speglar den väntade effekten av en tidig säsongsstart för respiratoriskt syncytialvirus (RSV) och användning av Synagis® i USA, samt tidigarelagda leveranser av Doptelet® till den kinesiska samarbetspartnern Fosun efter det att Doptelet godkänts för nationell läkemedelssubvention i Kina.

Den tidiga starten på RSV-säsongen bör i detta skede inte ses som en indikator på högre än normal försäljning av Synagis för säsongen 2021/2022. Utvecklingen av säsongen som helhet är fortfarande mycket osäker.

Försäljningen av Doptelet till Kina förväntas förbli volatil eftersom beställningar inkommer oregelbundet och omfattar stora volymer. Den höga försäljningen under tredje kvartalet förväntas inte upprepas under nästa kvartal.

Sobis kärnprodukter inom hemofili presterade i linje med förväntningarna både vad gäller patienttillväxt och konsumtion per patient medan intäkterna motverkades av prissänkningar som trätt i kraft tidigare under 2021, huvudsakligen i Tyskland.

EBITA-marginalen återspeglar kvartalets affärsmix i kombination med fortsatta investeringar i forskning och utveckling samt försäljnings- och marknadsföringsstöd för pågående och framtida lanseringar.

Den höga andelen försäljning av Doptelet med lägre marginal till Kina påverkade både bruttomarginalen och EBITA-marginalen negativt jämfört med tidigare kvartal.

Januari till september 2021

Intäkterna för perioden januari till september beräknas uppgå till cirka 10 630 MSEK och EBITA        beräknas uppgå till cirka 3 570 MSEK, motsvarande en EBITA-marginal om cirka 34 procent.

Finansiella utsikter 2021

Med hänsyn till Sobis resultat under tredje kvartalet förväntas intäkterna för helåret 2021 ligga i intervallet 14 500-15 000 MSEK (tidigare 14 000-15 000 MSEK) med en förväntad EBITA-marginal i intervallet 33-35 per procent (tidigare 30-35 procent) av intäkterna.

*Alternativt nyckeltal

Sobis revisorer har inte granskat de preliminära siffrorna men kommer översiktligt granska den finansiella delårsrapporten per den 30 september 2021 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum.

Denna information är sådan information som Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2021 kl. 19:30 CEST.

Kontaktpersoner

Thomas Kudsk Larsen
Head of Communication & Investor Relations

Maria Kruse
Director of Communication & Investor Relations

Kontaktuppgifter till Sobis Investor Relations respektive kontaktuppgifter för Media.

Sobi

Sobi är ett specialiserat, internationellt biofarmaceutiskt företag som gör betydande skillnad för människor som lever med sällsynta sjukdomar. Sobi tillhandahåller innovativa behandlingar inom hematologi, immunologi samt för nischindikationer. Sobi har cirka 1 500 medarbetare i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Ryssland och Asien. För 2020 uppgick Sobis totala intäkter till 15,3 miljarder SEK. Aktien (STO: SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
Postadress: 112 76 Stockholm, Sverige
Telefon: 08 697 20 00     www.sobi.com