Sobis företrädesemission fulltecknad

EJ FÖR DISTRIBUTION, PUBLIKATION ELLER UTGIVANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM
ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA
ELLER USA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA
PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.
Swedish Orphan Biovitrums (Sobi) nyemission med företrädesrätt för bolagets
aktieägare har fulltecknats och garantiåtagandena behöver inte tas i anspråk.
Teckningstiden i företrädesemissionen avslutades den 26 maj 2011. Cirka 99,9
procent av de erbjudna aktierna har tecknats med stöd av teckningsrätter och
ytterligare cirka 0,1 procent har tecknats utan stöd av teckningsrätter. Totalt
har anmälningar för teckning utan stöd av teckningsrätter mottagits motsvarande
cirka 81% av det totala antalet nya aktier. Teckningskursen var 12 kronor per ny
aktie och Sobis aktieägare ägde rätt att teckna en ny aktie för varje fyra
befintliga aktier.

De aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har fördelats i enlighet med
de principer som angivits i prospektet som publicerades den 5 maj 2011. Besked
om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer att
distribueras till dem som tilldelats aktier omkring den 1 juni 2011.

Företrädesemissionen tillför Sobi cirka 637 miljoner kronor före
emissionskostnader. Till följd av företrädesemissionen kommer Sobis aktiekapital
att öka med 29 105 800 kronor till cirka 146 664 000 kronor. Antalet aktier
kommer att öka med 53 045 319 stamaktier till sammanlagt 267 295 132 aktier[1].

Företrädesemissionen förväntas bli registrerad hos Bolagsverket omkring den 8
juni 2011 och de nya aktierna förväntas börja handlas på NASDAQ OMX Stockholm
från och med den 10 juni 2011.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Varav 2 068 534 aktier av serie C som innehas av bolaget.
För ytterligare information kontakta
Åsa Stenqvist, Informationsdirektör
Tel: +46 8 697 20 00

Om Swedish Orphan Biovitrum (Sobi)
Sobi är ett ledande europeiskt specialistläkemedelsföretag. Bolaget fokuserar på
att tillhandahålla och utveckla specialistläkemedel för patienter med sällsynta
sjukdomar och stora medicinska behov. Produktportföljen innehåller för
närvarande cirka 60 marknadsförda produkter samt projekt i sen klinisk fas.
Viktiga behandlingsområden är blodsjukdomar, autoimmuna sjukdomar, ärftliga
metabola sjukdomar och behandlingar vid cancer. Sobis intäkter uppgick 2010 till
1,9 mdr SEK och antalet anställda var cirka 500. Aktien (STO: SOBI) är noterad
på OMX NASDAQ Stockholm. Ytterligare information finns påwww.sobi.com.

Informationen ovan är sådan som offentliggjorts enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juni 2011 klockan 08.30.VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, direkt eller indirekt,
distribueras, publiceras eller offentliggöras i Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller i någon annan jurisdiktion där
distributionen av detta pressmeddelande kan vara olaglig. Distribution av detta
pressmeddelande kan enligt lag vara föremål för restriktioner i vissa
jurisdiktioner och personer som kommer i besittning av sådana handlingar eller
annan information som omnämns häri bör informera sig om förekomsten av, samt
iaktta, sådana restriktioner.

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om att sälja
aktier eller en uppmaning om att köpa aktier. Detta pressmeddelande utgör inte
ett prospekt enligt prospektdirektivet 2003/71/EG. Ett prospekt har upprättats
och offentliggjorts i enlighet med prospektdirektivet. Prospektet har även
tillhandahållits av Bolaget. Investerare skall inte teckna värdepapper som
hänvisas till i detta pressmeddelande annat än baserat på den information som
ingår i sådant prospekt.

Informationen i detta pressmeddelande konstituerar inte, eller utgör en del av,
ett erbjudande eller uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper. Värdepapper
omnämnda häri har inte och kommer inte registreras i enlighet med den
amerikanska Securities Act of 1933 ("Securities Act") eller
värdepapperslagstiftning i någon annan stat eller jurisdiktion i USA och får
inte erbjudas eller försäljas i USA, förutom i enlighet med undantag från, eller
genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act
och under förutsättningen att sådan transaktion sker i enlighet med tillämplig
värdepapperslagstiftning i någon stat eller jurisdiktion i USA. Det kommer inte
att genomföras ett publikt erbjudande av värdepapper i USA.

Informationen i detta pressmeddelande får inte vidarebefordras eller
distribueras till någon annan person och får inte reproduceras på något sätt.
Vidarebefordran, distribution, reproduktion eller visande av informationen häri,
i sin helhet eller delvis, kan vara otillåtet. Underlåtenhet att efterkomma
dessa direktiv kan innebära ett brott mot Securities Act eller tillämpliga lagar
i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtblickande uttalanden. När ord som
t.ex. "förutser", "tror", "beräknar", "förväntar", "avser", "planerar" och
"projicerar" förekommer i detta pressmeddelande är avsikten att de skall utvisa
framåtblickande uttalanden. Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar
ledningens syn på framtida händelser vid den tidpunkt uttalandena görs, men görs
med förbehåll för olika risker och osäkerheter. Samtliga dessa framåtblickande
uttalanden är baserade på ledningens uppskattningar och antaganden och bedöms
vara rimliga, men är i sig osäkra och svåra att förutse. Faktiska utfall och
erfarenheter kan avvika väsentligt från de framåtblickande uttalandena. Bolaget
har inte någon avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtblickande
uttalanden.


Prenumerera

Dokument & länkar