Styrelsen utnyttjar återköpsbemyndigande för säkerställande av bolagets åtaganden enligt incitamentsprogram

Årsstämman den 13 maj 2020 i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) beslutade – i syfte att säkerställa att bolaget kan fullgöra sina åtaganden enligt det av bolagsstämman beslutade långsiktiga incitamentsprogrammet – om riktad nyemission av högst 3 837 672 inlösen- och omvandlingsbara C-aktier.

Bolagsstämman beslutade också om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av samtliga emitterade C-aktier genom ett riktat erbjudande till samtliga ägare av C-aktier. Återköp enligt bemyndigandet får ske vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2021 och skall ske till en kurs om lägst 100 procent och högst 105 procent av aktiens kvotvärde.

Styrelsen har fattat beslut om att utnyttja återköpsbemyndigandet för ovan angivna syfte genom återköp av samtliga emitterade C-aktier mot betalning av 100 procent av kvotvärdet, motsvarande cirka 0,55 kronor per aktie. Återköp av C-aktierna skall verkställas under perioden 16 juli – 13 november 2020.

Bolaget innehar för närvarande 5 081 000 egna stamaktier och inga egna C-aktier. Efter genomfört återköp av C-aktier enligt ovan avses samtliga återköpta C-aktier omvandlas till stamaktier, varefter antalet egna stamaktier kommer att uppgå till 8 918 672.

Om SobiTM
Sobi är ett specialiserat, internationellt biofarmaceutiskt företag som gör betydande skillnad för människor som lever med sällsynta sjukdomar. Sobi tillhandahåller innovativa behandlingar inom hemofili, immunologi samt för nischindikationer. Idag har Sobi cirka 1400 medarbetare i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Ryssland och Nordafrika. 2019 uppgick Sobis totala intäkter till 14,2 miljarder SEK. Sobis aktie (STO:SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.

  

För mer information, kontakta
Paula Treutiger, Head of Communication & Investor Relations
+ 46 733 666 599

paula.treutiger@sobi.com

Linda Holmström, Corporate Communication & Investor Relations
+ 46 708 734 095

linda.holmstrom@sobi.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 15 juli 2020 klockan 8:30 CEST.

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
Postal address SE-112 76 Stockholm, Sweden
Phone: 46 8 697 20 00     www.sobi.com