SwedSec återkallar licens för kundrådgivare

Report this content

Kundrådgivaren har obehörigen skapat mobila Bank-ID, gjort otillåtna slagningar i företagets system och bedrivit finansiell verksamhet vid sidan om sin anställning.

Rådgivaren har gjort otillåtna slagningar på kunder för att obehörigen kunna skapa mobila Bank-ID för flera av dem. Dessa mobila Bank-ID har han sedan installerat på sina egna mobila enheter. Vid sidan om anställningen har han dessutom, utan att anmäla detta till sin arbetsgivare, bedrivit finansiell verksamhet genom en enskild firma. 

SwedSecs disciplinnämnd konstaterar att åtgärderna att lägga upp mobila banktjänster på egna mobilenheter har varit uppenbart otillåtna och nämnden ser mycket allvarligt på rådgivarens agerande. Rådgivarens näringsverksamhet inom det finansiella området har utgjort en sådan bisyssla som krävt företagets godkännande. Eftersom han inte anmält bisysslan kunde inte företaget bedöma om den var lämplig. Rådgivaren har även brutit mot reglerna om sekretess genom att han gjort otillåtna slagningar på kunder. Nämnden anser att rådgivaren allvarligt brustit i sitt arbete och att agerandet riskerar att skada förtroendet för företaget och värdepappersmarknaden. Därför återkallas licensen. 
 
Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta: 
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB 
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 194 företag är anslutna till SwedSec och ca 23 900 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Taggar:

Prenumerera