Symf prövar om nya barnrättslagen behöver följas

Report this content

Den 1 januari 2020 blir FN:s barnkonvention svensk lag, barnrättslagen. Symf kommer då att pröva om den nya lagen gäller för alla barn. Tidigare myndighetsbedömningar har visat att så inte är fallet.

I ett prejudicerande beslut från 2019 menar Skolinspektionen att skollagens skrivningar är för vaga och därmed inte behöver följas. Eftersom skollagens formuleringar i stora stycken är identiska med FN:s barnkonventions vad gäller hur hänsyn ska tas till barnets bästa och barnets rätt att yttra sig kan den nya barnrättslagen bli oanvändbar. 

Skolinspektionen yttrade sig i ett ärende som rör barns rätt till anpassad omsorg utanför ”kontorstider” och menade att den rätten inte behöver gälla för barn vars föräldrar arbetar på obekväm arbetstid. Man menar att skrivningarna i skollagen är för svaga och inte närmare beskriver hur en prövning av barnets bästa ska gå till. Därmed blir också barnkonventionens skrivningar oanvändbara som lagtext. 

Skolinspektionens yttrande innebär att barn i Sverige kan, med lagstöd, behandlas olika och att barn med föräldrar som arbetar inom symfoniorkestrar, operor, teatrar vars verksamhet alltid omfattar kvälls-och helgtid saknar rätten att bedömas med hänsyn till barnets bästa. Konsekvensen blir att den kommunala förvaltningens bästa är det som väger tyngst i omsorgsbesluten. Hur man tolkar och tillämpar den nya barnrättslagen tillsammans med skollagen kommer Symf pröva i flera kommuner. 

– Barnomsorg är direkt kopplat till våra medarbetares möjlighet att arbeta. Våra medarbetare behöver kunna känna sig trygga med att deras barn har det bra genom en välfungerande barnomsorg även när de arbetar på tider som benämns som obekväma, säger Kungliga Operans vd och operachef Birgitta Svendén. 

Eftersom kommunerna i praktiken inte har någon skyldighet att erbjuda omsorg på obekväm arbetstid, begränsas förälderns möjlighet att utöva det yrke de själva vill och att bo i vilken kommun de vill. Det är allvarligt att svensk lagstiftning motarbetar de mänskliga rättigheterna. 

– Om Sveriges kommuner anser att barnomsorg är ett nödvändigt ont är de helt fel ute. Det är deras skyldighet att se till att kommuninvånarna kan jobba på de tider som deras yrken kräver. De ska inte smyga undan sitt ansvar och i bästa fall hänvisa till något kommunalt nattis när behoven finns på kvällstid. Barn och föräldrar ska inte hållas isär utan barnomsorgen ska anpassas på ett sätt som skapar trygghet för alla barn och alla föräldrar, säger någon Symfs förbundsordförande Gunnar Jönsson.  

– Nu kommer vi att, i flera kommuner, pröva om den nya barnrättslagen verkligen omfattar barn vars föräldrar arbetar på obekväm arbetstid. Är det ekonomi och kommunal policy som styr eller är det barnets bästa? Det vill vi ha svar på, säger Anna-Karin Simlund, Symfs vice förbundsordförande.

För mer information:
Anna-Karin Simlund, vice förbundsordförande 076-871 42 36

Gunnar Jönsson, förbundsordförande 070-516 38 37

Torbjörn Eriksson, presschef Kungliga Operan 070-634 43 53

 

Symf, Sveriges Yrkesmusikerförbund, är fackförbundet för frilansande och anställda musiker och korister i konserthus, symfoniorkestrar, kammarorkestrar, operahus och länsmusiken. Symf är ett yrkesförbund som drivs av professionella musiker för att utveckla och värna musikers arbetsvillkor.

http://news.cision.com/se/symf---sveriges-yrkesmusikerforbund

www.symf.se

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Nu kommer vi att, i flera kommuner, pröva om den nya barnrättslagen verkligen omfattar barn vars föräldrar arbetar på obekväm arbetstid. Är det ekonomi och kommunal policy som styr eller är det barnets bästa? Det vill vi ha svar på
Anna-Karin Simlund, vice förbundsordförande