Gigger Group ABs (publ) erbjudande till aktieägarna i Gigger AB om förvärv av samtliga aktier i Gigger AB har accepterats till 96,6 % varvid transaktionen genomförs

Gigger Group AB (publ), tidigare True Heading AB (publ), har i enlighet med beslut på extra bolagsstämma den 15 juli 2020 lämnat ett erbjudande till aktieägarna i Gigger AB där Gigger Group AB (publ) erbjuder sig att förvärva samtliga aktier i Gigger AB. Erbjudandeperioden löpte till och med den 20 oktober 2020. Erbjudandet har accepterats till ca 96,6 % av röster och kapital varvid Gigger Group AB (publ) fullföljer transaktionen i enlighet med erbjudandet.

Gigger Group ABs (publ) erbjudande till aktieägarna i Gigger AB har accepterats till ca 96,6 %. Gigger Group AB (publ) har därför beslutat att genomföra erbjudandet till aktieägarna i Gigger AB enligt denna acceptnivå. Ambitionen att uppnå 100 % ägande i Gigger AB kvarstår varför styrelsen i Gigger Group AB (publ) beslutat att förbinda sig att förvärva utestående aktier i Gigger AB till och med 31 januari 2021 och till samma villkor som i erbjudandet.

Uppnås inte accept från 100 % av aktieägarna i Gigger AB reserverar sig styrelsen för Gigger Group AB (publ) att inleda en process avseende tvångsinlösen av resterade och utestående aktier.

För de aktieägare i Gigger AB som accepterat erbjudandet kommer vederlagsaktierna från erbjudandet att levereras och göras tillgänglig på respektive aktieägares depå/VP-konto preliminärt under vecka 44, i oktober 2020.

Erbjudandet i sammandrag

För varje två (2) aktier i Gigger AB erbjöds fem (5) nya aktier i Gigger Group AB (publ).

”Det är glädjande att notera den stora uppslutning som aktieägarna i Gigger AB visat avseende erbjudandet från Gigger Group AB (publ). Min och styrelsens förhoppning är att resterande aktieägare också ska finna skäl till att acceptera erbjudandet som vi bedömer ligger i aktieägarnas intresse. Vår förhoppning är vidare att skälet till att de få som ännu inte accepterat helt enkelt inte nåtts av erbjudandet.” säger Håkan Fritz, VD Gigger Group AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Fritz, VD
Telefon: 070 686 23 04

E-post: hakan.fritz@gigger.se

Jan Nilstadius, CFO
Telefon: 070 300 50 20

E-post: jan.nilstadius@gigger.se

Gigger hjälper företag och gigarbetare att vinna i den nya tidens arbetsmarknad. Med marknadens modernaste mjukvaruplattform digitaliserar och förenklar vi administrationen för och av timanställda, temporära uppdragstagare samt frilansare, dvs den nya tidens arbetskraft – ”giggers” - i Sverige och internationellt. I Giggers plattform bygger företag upp sina personalpooler, schemalägger och hanterar löner, "giggern" söker uppdrag, fakturerar och säkerställer betalning. Gigger – den nya tidens uppdragsgivare!

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2020 kl 16.00 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar