Hela 47 % av Giggers teckningsoptioner tecknade första dagen!

Report this content

Gigger AB (”Gigger” eller ”Bolaget”) meddelar att som en del i den företrädesemission Bolaget genomförde omfattande cirka 12,4 mkr med teckningsperiod den 15 januari – 29 januari 2021 utfärdades teckningsoptioner av serie TO1. Varje teckningsoption av serie TO1 ger rätt till teckning till en (1) nyemitterad aktie av serie B i Bolaget under perioden 1 juni 2021 till och med 14 juni 2021.

Vid handelsdagens stängning redan den första teckningsdagen har ca 11,9 miljoner aktier tecknats vilket motsvarar ca 47 % av den totala emissionsvolymen om 24 899 263 teckningsoptioner.

Claes Persson VD i Gigger kommenterar – ”Det är fantastiskt roligt att se att det starka stöd jag personligen fått av Giggers aktieägare efter den grovt vinklade artikeln i Dagens Industri också avspeglas i aktieägarnas tro på bolaget, det syns tydligt på teckningsvolymen redan första dagen”.

För mer information, vänligen kontakta:

Gigger Group AB

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 0702 95 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se

www.gigger.group                       

Gigger Group AB

Claes Persson, VD

Telefon: 0722 24 70 50

E-post: claes.persson@gigger.se

www.gigger.group                       

Denna information är sådan information som Gigger Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2021 kl. 20:25 CET.

Gigger hjälper företag och gigarbetare att vinna i den nya tidens arbetsmarknad. Med marknadens modernaste mjukvaruplattform digitaliserar och förenklar vi administrationen för och av timanställda, temporära uppdragstagare samt frilansare, dvs den nya tidens arbetskraft – ”giggers” - i Sverige och internationellt.

I Giggers plattform bygger företag upp sina personalpooler, schemalägger och hanterar löner - "giggaren" söker uppdrag, fakturerar och säkerställer betalning. Gigger – den nya tidens uppdragsgivare!

Prenumerera

Dokument & länkar