• news.cision.com/
  • Syncro Group AB (publ)/
  • Syncro Group offentliggör utfall i företrädesemission och genomför en riktad emission av units till garanter i samband med den avslutade företrädesemissionen

Syncro Group offentliggör utfall i företrädesemission och genomför en riktad emission av units till garanter i samband med den avslutade företrädesemissionen

Report this content

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av units, bestående av aktier serie B och teckningsoptioner av serie TO5, som beslutades av styrelsen den 7 juli 2023 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen har tecknats till totalt 89,6 procent där cirka 31,9 procent tecknades med stöd av uniträtter, cirka 4,6 procent tecknades utan stöd av uniträtter och cirka 53,1 procent tecknades av emissionsgaranter. Företrädesemissionen kommer således tillföra Bolaget cirka 22,5 MSEK, före emissionskostnader. I enlighet med de garantiavtal som ingåtts har en riktad emission av units till garanter i Företrädesemissionen genomförts ("Ersättningsemissionen"). Teckningskursen i Ersättningsemissionen fastställdes till 1,50 SEK per unit och betalning sker genom kvittning av garantens fordringar.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL STORBRITANNIEN, USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, KANADA, HONG KONG ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. SE ÄVEN VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

 

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 1 augusti 2023. Det slutliga utfallet visar att totalt 15 018 697 units har tecknats genom Företrädesemissionen och Bolaget tillförs således cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,5 MSEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO5 som tilldelas genom tecknade units i Företrädesemissionen kan Bolaget tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om upp till cirka 27,0 MSEK efter utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna som löper från och med den 4 november 2024 till och med den 18 november 2024.

 

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med vad som anges i det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 12 juli 2023 med anledning av Företrädesemissionen (”Prospektet”). Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

 

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 225 280 455 aktier av serie B, från 335 440 097 aktier till 560 720 552 aktier, och aktiekapitalet ökar med 22 528 045,50 SEK, från 33 544 009,70 SEK till 56 072 055,20 SEK. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO5 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 135 168 273 aktier av serie B, från

560 720 552  aktier till 695 888 825 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 13 516 827,30 SEK, från 56 072 055,20  SEK till 69 588 882,50 SEK. Varje teckningsoption serie TO5 medför rätten att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett pris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 18 oktober 2024 till och med den 31 oktober 2024, dock lägst B-aktiens kvotvärde (för närvarande 0,10 SEK) och högst 0,20 SEK per aktie.

 

Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) sker på Spotlight Stock Market fram till omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner, vilket sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 33, 2023.

 

I samband med Företrädesemissionen har flera investerare lämnat garantiåtaganden. För lämnade garantiåtaganden utgår garantiersättning om femton (15) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning, med undantag för garantiåtagare som ingår i kretsen av personer som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen (den s.k. Leo-lagen) vilka får ersättning kontant motsvarande femton (15) procent av det garanterade beloppet.

 

Med anledning av detta har styrelsen, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman som hölls den 17 maj 2023, idag beslutat om Ersättningsemissionen som omfattar totalt 1 621 755 nya units. Varje unit i Ersättningsemissionen består av femton (15) aktier och nio (9) teckningsoptioner av serie TO5. Teckningskursen för units som emitteras som garantiersättning har fastställts till 1,50 SEK per unit, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Mot bakgrund av detta bedömer styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig. Betalning i Ersättningsemissionen skedde genom kvittning av garanternas fordran på garantiersättning. Samtliga units i Ersättningsemissionen har tecknats och tilldelats.

 

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i Ersättningsemissionen är att uppfylla Bolagets avtalsförpliktelse mot garanterna. Styrelsen anser att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning att tillvarata möjligheten att betala garantiersättningen i form av units i stället för kontant utbetalning.

 

Genom Ersättningsemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 24 326 325 aktier serie B från 560 720 552 aktier till 585 046 877 aktier, och aktiekapitalet ökar med 2 432 632,50 SEK, från 56 072 055,20 SEK till 58 504 687,70 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 4,2 procent. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 14 595 795 aktier serie B, från 585 046 877 aktier till 599 642 672 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 1 459 579,50 SEK, från 58 504 687,70 SEK till 59 964 267,20 SEK, motsvarande en ytterligare utspädning om cirka 2,4 procent.

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD och koncernchef

Telefon: 0705 46 46 00

E-post: ebbe.damm@syncro.group

 

Henrik Sundewall, CFO

Telefon: 0768 77 00 00

E-post: henrik.sundewall@syncro.group

 

Denna information är sådan information som Syncro Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 augusti 2023 kl. 20:25 CEST.

 

Om Syncro Group
Syncro möjliggör samarbete mellan människor och varumärken genom innovativ tech. Vi investerar i bolag som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och som samtidigt stärker och vidgar vårt erbjudande. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm.

 

Bolagets B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market, med kortnamnet SYNC B. För mer information, gå in på www.syncro.group.

 

Bolagets Qualified Adviser på Spotlight Stock Market är Mangold Fondkommission AB.

 

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Syncro i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget avser att offentliggöra med anledning av Företrädesemissionen.

 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Kanada, Hong Kong eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

 

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

 

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "tror", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.