Lika Unika slutspurtar och går i mål vid årsskiftet - samarbetsformen avvecklas efter 10 års verksamhet

Federationen Lika Unika avvecklas som nationell samarbetsorganisation inom funktionshinderrörelsen vid årsskiftet 2019/2020. Beslutet, som fattades vid ett extra årsmöte den 3 juni, har stöd av samtliga Lika Unikas medlemsförbund. De framhåller att beslutet fattas då det finns behov av att förnya formerna för samarbetet. 

 

– Arbetet för rättigheter för personer med funktionsnedsättning är verkligen inte färdigt. Vi är stolta över det vi har uppnått och de kamper vi har fört. Lika Unika har verkligen bidragit till att rättigheter har lyfts tydligare i samhällsdebatten. Nu får andra fortsätta arbetet för våra mänskliga rättigheter efter årsskiftet, säger Mia Modig, ordförande för Lika Unika.

I samband med beslutet uttrycker medlemsförbunden att det är mycket angeläget att Lika Unika Akademi kan drivas vidare. Det är ett treårigt projekt med stöd av Arvsfonden som genom utbildning ska stärka funktionshinder-perspektivet i det svenska arbetet med Agenda 2030. Lika Unikas styrelse kommer att fortsätta en dialog om projektets framtid med berörda aktörer.  

Under avvecklingsperioden fram till årsskiftet bedrivs Lika Unikas verksamhet för fullt. Det handlar bland annat om Sveriges rapportering till FN om hur FN-konventionen efterlevs, om en ny svensk människorättsinstitution, om styrningen av funktionshinderpolitiken, om påverkan för att Sverige i Agenda 2030-arbetet ska synliggöra personer med funktionsnedsättning och om att utveckla arbetsmarknadspolitiken i Sverige.

– Vi kommer att jobba stenhårt med angelägna frågor ända fram till målgången. Samtidigt ska vi berätta om viktiga segrar under de tio åren och sammanställa våra tips och erfarenheter av rättighetsarbetet som kan vara värdefulla för andra, säger Mia Modig.  Bakgrund – Lika Unika
Lika Unika, Federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, bildades år 2009, samma år som FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning började gälla i Sverige.

Frågor och svar

1. Vilket slags samarbete har Lika Unika varit?
Federationen Lika Unika bildades 2009, samma år som FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning började gälla i Sverige. Fem medlemsförbund från starten utvidgades till sex när Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) anslöt sig 2013. Lika Unika har haft medlemsförbundens uppdrag att arbeta med övergripande rättighetsfrågor med utgångspunkt från FN-konventionen.

Samarbetsformerna i Lika Unika har bland annat varit en styrelse som har bestått av medlemsförbundens förbundsordföranden. På kanslinivå har samarbete skett i ett nätverk av funktionärer hos medlemsförbunden som arbetar med intressepolitiska frågor.
 
2. Vad har Lika Unika gjort för att förverkliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Sverige?
FN-konventionen och dess förverkligande i Sverige har varit Lika Unikas huvuduppdrag. Genom en aktiv opinionsbildning och ett offensivt påverkansarbete gentemot beslutsfattare har Lika Unika drivit på för att mänskliga rättigheter enligt FN-konventionen ska bli verklighet i Sverige.

Formerna för påverkan har varit många, som deltagande under mänskliga rättighetsdagarna, Almedalsveckan, uppvaktningar av politiker i regering och riksdag, debattartiklar och ett löpande flöde på sociala medier som Facebook och Twitter. I FN-förbundets nätverk för mänskliga rättigheter har Lika Unika deltagit aktivt och där bidragit i civila samhällets skugg- och alternativrapporter till FN:s olika konventioner.

Lika Unika har varit noga med att prioritera när det gäller påverkan genom samråd och remissvar. Lika Unika har efter prioritering de senare året ingått i regeringens Funktionshinderdelegation, i samråd hos Myndigheten för delaktighet och i Arbetsförmedlingens samråd. Fokus för remissvar och för det intressepolitiska arbetet i stort har varit områden där Lika Unika har något slags intressepolitiskt dokument, exempelvis när det gäller arbete, skola och hjälpmedel.

3. Varför ska Lika Unika avvecklas?
Organisationer måste alltid ha beredskap för att förändras och utvecklas i takt med sin samtid och vara beredda att anpassas till de uppdrag som är aktuella för organisationen.
Beslutet att avveckla Lika Unika, som fattades vid ett extra årsmöte den 3 juni, har stöd av samtliga Lika Unikas medlemsförbund som framhåller att beslutet har fattas då det finns behov av att förnya former för samarbete.

Lika Unika föddes samtidigt som FN-konventionen ratificerades av Sverige och mänskliga rättigheter sattes i fokus i stället för ett tidigare patient- och vårdfokus. Där har inte samhället kommit tillräckligt långt. Det behövs och krävs ytterligare opinionsbildning och påverkansinsatser.

4. Vilka kommer att driva rättigheter för personer med funktionsnedsättning efter årsskiftet?
Vi ser det som självklart att den roll i arbetet för ett tydligt rättighetsperspektiv som Lika Unika har fyllt måste tas av andra aktörer inom funktionshinder-rörelsen. Det uppdraget är vi övertygade att Lika Unikas tidigare medlemsförbund, andra samarbeten, nya såväl som redan befintliga, inom funktionshinderrörelsen kommer att axla.  

5. Vad händer med Lika Unika Akademis utbildning om Agenda 2030 och mänskliga rättigheter?
Styrelsen och medlemsförbunden tycker att Lika Unika Akademi är ett mycket viktigt projekt. Lika Unikas styrelse kommer att fortsätta en dialog om projektet med berörda aktörer och mer information kommer om Akademins framtid.

6. Vad händer under resten av 2019?
Under andra halvåret 2019 har Lika Unika precis samma medlemmar som tidigare, en ekonomi som baseras på medlemsavgifter och statsbidrag med utgångspunkt från detta medlemsantal och en antagen verksamhetsinriktning och verksamhetsplan för 2019. Samtidigt arbetar vi med en rad angelägna områden. Detta kommer att fortsätta under hösten.

Lika Unika kommer också att arbeta med att dokumentera de tio verksamhetsåren och att redovisa utmaningar, framgångar och erfarenheter från den tiden. Vi planerar också för ett event för att både fira vårt 10-årsjubilemum, uppmärksamma vårt arbete och samtidigt säga hej då. Mer information kommer senare.   

7. Vilka har varit medlemmar i Lika Unika?
Lika Unika hade från början fem medlemsorganisationer: Neuroförbundet, Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB), Hörselskadades Riksförbund (HRF),
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) och Synskadades Riksförbund (SRF). År 2013 anslöt sig Sveriges Dövas Riksförbund (SDR).

Mediekontakter

Förbundsordförande i Synskadades Riksförbund Håkan Thomsson, ordinarie ledamot i Lika Unikas styrelse

Tel: 08-39 91 11 / 070-318 36 90

Andra vice ordförande i Synskadades Riksförbund Maria Thorstensson, ersättare i Lika Unikas styrelse.

Tel: 070- 897 17 85

Synskadades Riksförbund arbetar för ett tillgängligt samhälle för personer med synnedsättning.
www.srf.nu tel: 08 39 90 00, info@srf.nu
Sandsborgsvägen 52, 122 88 Enskede.

www.facebook.se/synskadadesriksforbund
www.twitter.com/synskadade
Instagram: synskadade

Om oss

Synskadades Riksförbund arbetar för att personer med synnedsättning ska kunna leva ett aktivt och jämlikt liv.Telefon: 08 - 39 90 00. www.srf.nu

Prenumerera