LSS-utredningen: Ledsagarservice måste värnas – inte osynliggöras

I LSS-utredningen (SOU 2018:88) som idag överlämnades till övergångsregeringen föreslås att ledsagarservice ska försvinna som ett särskilt utpekat stöd.
– Att ta bort ledsagning som en egen insats riskerar att leda till att färre får ledsagning enligt LSS, säger Synskadades Riksförbunds förbundsordförande Håkan Thomsson som deltagit i LSS-utredningens expertgrupp.

LSS-utredningen föreslår att ledsagning ska kunna ingå i det nya stödet personlig service och boendestöd.

– Ledsagning måste vara grunden även om andra former av personligt stöd också behövs. Om ledsagarservicen osynliggörs är faran att ännu fler kommuner säger nej till synskadade som söker LSS, säger Håkan Thomsson.

Antalet personer som fått ledsagarservice har minskat kraftigt de senaste tio åren.

Att vara gravt synskadad eller blind innebär mycket stora svårigheter att orientera sig, särskilt på okända platser.
Det händer redan idag att gravt synskadade och blinda nekas ledsagarservice enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Tre personkretsar

LSS-utredningen lämnar inga förslag om lagens tre personkretsindelningar, det vill säga vilka som omfattas av lagen. Personer med grav synnedsättning/blindhet tillhör personkrets 3 i LSS. Dessa grupper har dock i allt lägre utsträckning ansetts tillhöra personkretsen. Orsaken är en snäv tolkning av lagen i landets domstolar.

– Utredaren har helt nonchalerat denna problematik. Ett förtydligande i lagen hade behövts, säger Håkan Thomsson.

Bakgrund

Socialstyrelsens senaste mätning visar att ledsagning enligt LSS minskat från 9 660 personer till 7 689 de senaste tio åren.

De senaste åren har över 40 procent i personkrets 3 förlorat sin ledsagning.

Ledsagarservice utgör 9 procent av samtliga LSS-insatser.

Länk till Socialstyrelsens rapport

Håkan Thomssons särskilda yttrande till LSS-utredningen bifogas.

Mediekontakt

Förbundsordförande Håkan Thomsson
08-39 91 11, 070-318 36 90
hakan.thomsson@srf.nu

Pressansvarig Åsa Nilsson, 08 - 39 91 75, asa.nilsson@srf.nu

Synskadades Riksförbund arbetar för ett tillgängligt samhälle för personer med synnedsättning.
www.srf.nu tel: 08 39 90 00, info@srf.nu
Sandsborgsvägen 52, 122 88 Enskede

www.facebook.se/synskadadesriksforbund
www.twitter.com/synskadade
Instagram: synskadade

Taggar:

Om oss

Synskadades Riksförbund arbetar för att personer med synnedsättning ska kunna leva ett aktivt och jämlikt liv.Telefon: 08 - 39 90 00. www.srf.nu