Sämre levnadsvillkor för synskadade

En ny undersökning av Synskadades Riksförbund/Kantar Sifo visar att levnadsvillkoren är sämre för synskadade i Sverige samt att utsattheten ökar. Endast 47 procent har ett arbete jämfört med 82 procent för befolkningen i stort.

– Att utestängas från arbetsmarknaden innebär färre chanser i livet. Därför måste den arbetslivsinriktade rehabiliteringen för synskadade kraftigt stärkas och ett nationellt resurscenter för rehabilitering skapas, säger Synskadade Riksförbunds förbundsordförande Håkan Thomsson.

Med en hög arbetslöshet och en ofta svag ekonomi visar Synskadades Riksförbund/Kantar Sifos undersökning det direkta sambandet mellan utanförskap och sämre hälsa.

– Det jag noterar är att knappt varannan medlem i arbetsför ålder har något arbete och att endast hälften anser sig vara vid god hälsa. Det är en stor skillnad mellan Synskadades Riksförbunds medlemmar och befolkningen som helhet, säger kundansvarig/analytiker Caroline Theorell på Kantar Sifo.

Undersökningen visar att synskadade har en betydligt svagare ekonomisk ställning än övriga. Hela 13 procent har svårigheter att betala löpande utgifter vilket motsvaras av 3,5 procent för övriga befolkningen.

– Trots att regeringen gärna lyfter att sysselsättningsgraden blivit högre i Sverige så har arbetslösheten bland synskadade ökat sedan de senaste mätningarna, säger Håkan Thomsson.

Hälsa

Bland synskadade upplever endast varannan person att deras hälsa är god. Nästan hälften har värk i nacke, skuldror eller axlar, 46 procent har sömnbesvär. Lika många har rygg- och höftsmärtor. 35 procent av de svarande känner ängslan, oro eller ångest.

– Det finns ett tydligt samband. Arbetslöshet och dålig ekonomi leder till ohälsa. Genom fler i arbete, stöd till ledsagning, synstöd och färdtjänst kan en del ohälsa motverkas, säger Håkan Thomsson.

Tillvägagångssätt

Levnadsnivåundersökningen bygger på telefonintervjuer med 1000 medlemmar kring olika levnadsförhållanden inom områden som arbete, hälsa, ekonomi, samhällsstöd, familjeförhållanden och diskriminering.

Jämförande siffror för hela befolkningen är hämtade från nationella enkäter, som Statistiska centralbyrån och Folkhälsomyndigheten genomför.

Rapporten Levnadsnivå bland synskadade bifogas och finns även på www.srf.nu/levnadsniva2018

Mediekontakter

förbundsordförande Håkan Thomsson, Synskadades Riksförbund 08 - 39 91 11, hakan.thomsson@srf.nu

kundansvarig/analytiker Caroline Theorell på Kantar Sifo,

08- 507 421 92, caroline.theorell@kantarsifo.com

Pressansvarig Åsa Nilsson, 08 - 39 91 75, asa.nilsson@srf.nu

Synskadades Riksförbund arbetar för ett tillgängligt samhälle för personer med synnedsättning.
www.srf.nu tel: 08 39 90 00, info@srf.nu
Sandsborgsvägen 52, 122 88 Enskede.

www.facebook.se/synskadadesriksforbund
www.twitter.com/synskadade
Instagram: synskadade

Taggar: