Året avslutas med kraftig konjunkturnedgång

En kraftig nedgång i såväl ordervolymer och produktion som i efterfrågan på personal. Det är den beskrivning av utvecklingen som närmare 500 teknikföretag gör för årets fjärde och sista kvartal.

Bristen på yrkesarbetare har halverats jämfört med tre månader tidigare. Andelen företag med högt kapacitetsutnyttjande har minskat från mer normala 35 procent i en lågkonjunktur till 24 procent.

-Både nedgången i personalbehov och företagens utnyttjande av produktionskapaciteten är i samma stora omfattning som fjärde kvartalet 2008, dvs. som under finanskrisen, vilket är en starkt oroande indikation på hur djup den pågående nedgången i konjunkturen kan bli, säger Anders Rune, Teknikföretagens chefekonom.

- Vi och många andra har räknat med att det blir en utdragen period av svag efterfrågan, men företagens rapporter för fjärde kvartalet indikerar att den också kan bli djupare än väntat.

Rapporten visar hur den exportledda konjunkturnedgången snabbt spridit sig till underleverantörer och till mindre företag. Ordervolymerna minskar nu kraftigt i dessa grupper. När, som för bilindustrins underleverantörer, mer än 85 procent av företagen rapporterar minskade ordervolymer både på export och hemmamarknad är detta en nedgång i samma storlek som i slutet av 2008. Även för teknikföretag sammantaget är nedgången nu kraftig.

-Ordervolymerna faller mer än tidigare under året och därmed kommer antagligen kapacitetsutnyttjandet och behovet av arbetskraft minska ytterligare i början av 2013, avslutar Anders Rune.

Undersökningen omfattar uppgifter från 498 företag/koncerner med en sammanlagd försäljning på 632 miljarder kronor från anläggningar i Sverige, varav 80 % på export.

Anders Rune, chefekonom, 08-782 08 36, 070-585 53 01

Bengt Lindqvist, ekonom, 08-782 08 34, 070-234 74 70

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Ordervolymerna faller mer än tidigare under året och därmed kommer antagligen kapacitetsutnyttjandet och behovet av arbetskraft minska ytterligare i början av 2013.
Anders Rune, chefekonom