Obefintliga vinstmarginaler i fordonsindustrin

Fordons- och bilindustrins leverantörer har försämrad lönsamhet och närmast obefintliga vinstmarginaler. Det visar Teknikföretagens analys av bolagens resultat 2013. En osäker efterfrågan i Europa begränsar möjligheterna till ökade volymer, men exportföretagen får nu med en mindre stark krona ut bättre priser samtidigt som materialkostnaderna ökar av samma skäl. Utsikterna 2014-2015 indikerar mer förstärkta vinstmarginaler än volymer.

Industrin passerade den senaste konjunkturbotten redan våren 2013, men sedan har det gått trögt för produktionen i Sverige. Lönsamheten och vinstmarginalerna för bilindustrin och dess leverantörer har minskat till låga eller helt obefintliga nivåer. För bilindustrins leverantörer i Sverige var rörelsemarginalen i fjol endast 2,2 procent och för fordonsindustrin - 0,1 procent.

– Bilindustrin var i fjol visserligen den enda bransch inom teknikindustrin som ökade produktionen i Sverige, men resultaten försämrades ändå. För bilindustrins leverantörer minskade produktionen. En viktig förklaring till de negativa utfallen är svag efterfrågan i Europa i kombination med en stark krona som påverkat intjänandeförmågan negativt, säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune. Antalet anställda ökade däremot vilket bör tolkas som att företagen varit inställda på att öka produktionen.

– Bilindustrin lyfte visserligen produktionsnivån under fjolåret och under senare delen av året också kraftigt. Men med en allmänt svag efterfrågan där geopolitiska störningar i Europa (och på flera andra håll) tillkommit har mer investeringsberoende verksamheter som lastbilsmarknaden påverkats negativt. Områden som mer styrs av privat konsumtion som personbilar har utvecklats bättre.

– Ser vi framåt får vi räkna med att mycket av den efterfrågan som är relaterad till investeringar kan komma att utebli eller senareläggas ytterligare. En fortsatt osäker efterfrågan i Europa begränsar möjligheterna till ökade volymer. Risken finns att nästa konjunkturnedgång kan visa sig mer näraliggande än vad vi tidigare haft anledning att räkna med. Att företagen på export nu får ut bättre priser indikerar förstärkta vinstmarginaler 2014-2015 även om volymerna är mer osäkra.

För mer information, kontakta:

Anders Rune, chefekonom 08-782 08 36, 070-585 53 01

Anders Rune presenterar mer utförligt fordonsindustrin i siffror kl. 14.45 – 15.15 på Stora Leverantörsdagen, Chalmersplatsen 1 lokal RunAn i Göteborg där han finns tillgänglig under dagen. Utdrag från presentationen bifogas.

Taggar:

Citat

En fortsatt osäker efterfrågan i Europa begränsar möjligheterna till ökade volymer.
Anders Rune, Chefekonom