Sämre lönsamhet och kraftigt minskade rörelsemarginaler

Vinstmarginalerna och lönsamheten har försämrats för industrins verksamheter i Sverige. Rörelsemarginalen föll med hela två procentenheter till låga 4,4 för teknikindustrin sammantaget. Resultatet är överraskande svagt sett till den bild många, inte minst facken inom industrin, velat ge. 

Lönsamheten och vinsterna i svensk industri är på väg nedåt och nedgången inleddes redan ifjol, enligt Teknikföretagens analys av över 700 bolags verksamhet i Sverige som presenteras idag.

– Den exportledda nedgången under andra halvåret 2011 i kombination med ökade kostnader slog hårt mot industrins vinstmarginaler i Sverige. Detta trots att försäljningen i genomsnitt ökade med hela 13,3 procent, kommenterar Teknikföretagens chefekonom Anders Rune. Antalet anställda ökade med 4,6 procent, vilket är positivt men bidrog också tillsammans med ökade pensionskostnader till de ökade kostnaderna.

Lönsamheten, mätt som avkastning på sysselsatt kapital, sjönk till 9,8 procent, vilket är endast två tredjedelar av den nivå som gällde före raset 2008/09.

 – Företagen har därmed ett betydligt svagare utgångsläge nu inför den fortsatt cykliska nedgången i konjunkturen, konstaterar Anders Rune. Skillnaderna i resultat är stora i olika branscher och bland olika storleksgrupper och leverantörer.

– Att vinstmarginalerna föll kraftigt redan 2011 förvånar säkert många, särskilt de som blandar ihop beskrivningar från stora internationellt verksamma koncerners rapporter.

Bilagt visas bilder som illustrerar skillnaderna och hur Teknikföretagens analys av verksamheten i Sverige kan jämföras med SCB:s officiella statistik.

Sammanställningen som Teknikföretagen gjort omfattar 742 teknikföretag med sammanlagt över 200 000 anställda i Sverige. Undersökningen innefattar enbart företagens anläggningar och olika verksamheter i Sverige. De 35 största teknikkoncernerna har hela 85 procent av sina anställda utanför Sveriges gränser (130 000 av totalt drygt 860 000 finns i Sverige). 

Anders Rune, chefekonom, 08-782 08 36, 070-585 53 01

Bengt Lindqvist, ekonom, 08-782 08 34, 070-234 74 70

Taggar:

Citat

Den exportledda nedgången under andra halvåret 2011 i kombination med ökade kostnader slog hårt mot industrins vinstmarginaler i Sverige.
Anders Rune, chefekonom