Bokslutskommuniké januari – december 2020

Report this content

”TF Banks låneportfölj ökade med 8% i lokala valutor under det fjärde kvartalet. Nordisk risk och den offensiva satsningen på kreditkort i Tyskland har prioriterats. För konsumentlånen i Norge och Finland avser vi att teckna nya avtal om löpande försäljning av förfallna lån inom kort, vilket skapar en trygghet inför framtiden. Sammantaget står TF Bank väl rustat för att fortsätta expandera under 2021.” – Mattias Carlsson, VD.

Oktober – december 2020 jämfört med oktober – december 2019

 • Låneportföljen uppgick till 7 922 MSEK, under kvartalet var ökningen i lokala valutor 8 %
 • Rörelseresultatet ökade med 2 % till 76,9 MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 3 % till 2,67 SEK
 • K/I-talet ökade till 40,6 % (39,2), investeringar inom Ecommerce Solutions och Credit Cards belastar kvartalet

Januari – december 2020 jämfört med januari – december 2019

 • Låneportföljen uppgick till 7 922 MSEK, under året var ökningen i lokala valutor 30 %
 • Rörelseresultatet minskade med 9 % till 263,1 MSEK, vilket skall ses i ljuset av en extra kreditförlustreservering om 30 MSEK samt den kraftiga expansionen inom Credit Cards och Ecommerce Solutions
 • Resultat per aktie minskade med 9 % till 9,13 SEK
 • K/I-talet ökade till 38,8 % (37,8)
 • Totala kapitalrelationen har minskat till 17,3 % (17,4) under året
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 22,3 % (30,6)
 • Styrelsen föreslår till årsstämman en utdelning om 1,00 SEK per aktie för 2020

Väsentliga händelser, januari - december 2020

 • Den kraftiga tillväxten för tyska kreditkort uppgick till 358 % och vid utgången av året hade ca 53 000 kort givits ut.
 • Inom segmentet Ecommerce Solutions har 28 nya avtal med nordiska e-handlare signerats under året.
 • Som en följd av det osäkra makroekonomiska läget gjordes en extra kreditförlustreservering om 30 MSEK vid utgången av det första kvartalet 2020.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33

Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Österrike via filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Från och med 2020 är verksamheten indelad i tre segment: Consumer Lending, Ecommerce Solutions och Credit Cards.

Denna information är sådan information som TF Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 januari 2021 kl. 07:00 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar