Delårsrapport januari – september 2021

Report this content

Efter en tillväxt på 9 % i lokala valutor under det tredje kvartalet har TF Banks låneportfölj nått 10 miljarder SEK! Kvartalets rörelseresultat ökade samtidigt med 27 % till 92 MSEK och avkastningen på eget kapital uppgår under delårsperioden till 24 %. I oktober beslutade styrelsen om nya finansiella mål vilka innebär att organisk tillväxt med hög lönsamhet är fortsatt prioriterat.
– Mattias Carlsson, VD.

Januari – september 2021 jämfört med januari – september 2020

 • Låneportföljen uppgick till 9 970 MSEK, jämfört med september 2020 är ökningen i lokala valutor 32 %
 • Rörelseresultatet ökade med 37 % till 253,8 MSEK, jämförelseperioden påverkades av en extra kreditförlustreservering om 30 MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 40 % till 9,03 SEK
 • K/I-talet ökade till 41,5 % (38,3)
 • Totala kapitalrelationen har minskat till 15,6 % (17,4) sedan årsskiftet, vilket delvis beror på återköp av supplementärkapital om 47 MSEK
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 24,2 % (21,4)

Juli – september 2021 jämfört med juli – september 2020

 • Låneportföljen uppgick till 9 970 MSEK, jämfört med juni 2021 är ökningen i lokala valutor 9 %
 • Rörelseresultatet ökade med 27 % till 91,5 MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 30 % till 3,28 SEK
 • K/I-talet ökade till 41,1 % (38,9)

Väsentliga händelser, januari - september 2021

 • Expansionen i Tyskland fortsätter och den tyska kreditkortsportföljen har ökat med 215 % under det senaste året.
 • TF Banks e-handelssatsning Avarda lanserade en betalningslösning för hela Boozts snabbväxande e-handelsmiljö.
 • Nya avtal gällande löpande försäljning av förfallna lån har tecknats och TF Bank har nu avtal på samtliga marknader.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • TF Banks styrelse har beslutat om nya finansiella mål. Senast under det första halvåret 2025 ska bankens låneportfölj ha fördubblats med fortsatt hög lönsamhet

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33

Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Österrike via filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Verksamheten är indelad i tre segment: Consumer Lending, Ecommerce Solutions och Credit Cards. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som TF Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2021 kl. 07:00 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar