Kallelse till årsstämma i TF Bank AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i TF Bank AB (publ) kallas härmed till årsstämma.

Tid: tisdagen den 7 maj 2019 kl. 15.00.
Plats: Roschier Advokatbyrå, Brunkebergstorg 2 i Stockholm.

Aktieägare är välkomna från kl. 14.30. Lättare förtäring kommer att serveras före stämman. I anslutning till verkställande direktörens anförande kommer det att finnas möjlighet för dig som aktieägare att ställa frågor till TF Banks ledning.

Anmälan m.m.
Aktieägare som vill delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken den 30 april 2019 (”Avstämningsdagen”) samt anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 30 april 2019. Anmälan kan ske:

  •  via brev till TF Bank AB (publ), "Årsstämma", Box 947, 501 10 Borås, eller
  •  via e-post direkt till ir@tfbank.se.

I anmälan ska uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Ombud m.m.
Om deltagande sker genom ombud eller ställföreträdare måste behörighetshandlingar, exempelvis skriftlig, daterad fullmakt och registreringsbevis vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid sändas till banken under ovanstående adress i god tid före stämman och helst senast den 30 april 2019. På bankens webbplats https://www.tfbankgroup.com/sv/arsstamma-2019/ finns fullmaktsformulär att tillgå.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste också, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 30 april 2019, då sådan omregistrering hos Euroclear ska vara verkställd.

Personuppgifter
Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear förda aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För information om hur dina personuppgifter behandlas, se: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och anförande av styrelsens ordförande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två personer att justera protokollet

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.

a)  Framläggande av årsredovisning samt koncernredovisning för räkenskapsåret 2018

b)  Framläggande av revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018

c)  Anförande av verkställande direktören

8. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2018

9. Beslut om dispositioner av bankens vinst enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag för vinstutdelning

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

11. Fastställande av antal styrelseledamöter

12. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor

13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

14. Val av revisor

15. Fastställande av principer för tillsättande av valberedning

16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare

18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

19. Stämmans avslutande

Beslutsförslag från styrelsen respektive valberedningen.

Punkt 2; Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att advokat Ola Åhman väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9; Beslut om dispositioner av bankens vinst enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om fastställande av avstämningsdag för vinstutdelning.
Beslöts att föreslå att årsstämman fattar beslut om att av till årsstämmans förfogande stående medel 564 391 TSEK, utdelas 49 450 TSEK till aktieägarna och att återstoden, 514 941 TSEK, balanseras i ny räkning. Vinstutdelning föreslås om 2,30 kronor per aktie. Den 9 maj 2019 föreslås som avstämningsdag för erhållande av utdelning. Med denna avstämningsdag beräknas utdelning komma att utbetalas den 14 maj 2019.

Punkt 10; Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
Revisorn tillstyrker ansvarsfrihet.

Punkt 11; Fastställande av antal styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter som ska utses av stämman ska vara sex (6).

Punkt 12; Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor
Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, arvoden på årsbasis enligt följande och nedan:

  •  styrelsens ordförande till 600 000 kronor,
  •  styrelseledamöter som inte är anställda av banken till 300 000 kronor,
  •  ordföranden i styrelsens revisionsutskott till 100 000 kronor,
  •  till övriga ledamöter i styrelsens revisionsutskott till 50 000 kronor,

Valberedningen föreslår att ingen ersättning utgår till styrelseledamöter som erhåller lön från bolaget.

Vidare föreslås att styrelsearvode, efter särskild överenskommelse mellan styrelseledamot och TF Bank och om skattemässiga förutsättningar föreligger och förutsatt att det är kostnadsneutralt för TF Bank, ska få faktureras genom bolag.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn som tidigare ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13; Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Mattias Carlsson, John Bremer, Bertil Larsson, Tone Bjørnov, Charlotta Björnberg-Paul och Mari Thjømøe. Valberedningen föreslår vidare nyval av Mari Thjømøe till styrelseordförande för tiden intill nästa årsstämma.

Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning avseende oberoende. Samtliga styrelseledamöter utom John Brehmer anses oberoende i förhållande till bolagets större ägare. Samtliga styrelseledamöter utom Mattias Carlsson anses oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Punkt 14; Val av revisor
Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor auktoriserad revisor Martin By, som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 15; Fastställande av principer för utseende av valberedning
Det föreslås att bolaget antar regler för sammansättningen av valberedningen inför årsstämma i enlighet med nedan föreslagna riktlinjer. Dessa ska gälla till dess beslut om förändring av tillvägagångssättet för sammansättningen av valberedning fattas av stämman. Valberedningen föreslår:

1. Att bolaget ska ha en valberedning bestående av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna enligt punkt 2 nedan, som önskar utse representant, jämte styrelseordföranden. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.

2. Att valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear per sista bankdagen i augusti året före årsstämman och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Vid bedömningen av vilka som utgör de tre till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear-systemet eller (ii) offentliggjort och till bolaget skriftligen meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning. Om aktieägare som får förfrågan om att ingå i valberedningen avböjer ska frågan gå vidare till nästa aktieägare som storleksmässigt står på tur, på basis av information i enlighet med det ovanstående.

3. Att om tidigare än två månader före årsstämman en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska efter kontakt med valberedningens ordförande äga utse sina representanter.

Aktieägare som tillkommit bland de tre största ägarna senare än två månader före årsstämman ska i stället för att ingå i valberedningen ha rätt att utse en representant som ska adjungeras till valberedningen.

Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

4. Att valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

a) förslag till stämmoordförande;

b) förslag till styrelse;

c) förslag till styrelseordförande;

d) förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete;

e) förslag till revisor; och

f)  förslag till arvode till bolagets revisor.

5. Att valberedningen i samband med sitt uppdrag i övrigt ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen och att bolaget på begäran av valberedningen ska tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov ska bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Punkt 16; Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ledande befattningshavare omfattar bankens verkställande direktör och de vid var tid till denne rapporterande chefer som också ingår i koncernledningen.

Ersättningar till och andra anställningsvillkor för bankens ledande befattningshavare ska utformas så att de (i) är förenliga med och främjar en effektiv riskhantering och motverkar ett överdrivet risktagande och (ii) säkerställer bankens tillgång till ledande befattningshavare med den kompetens banken behöver till för banken anpassade kostnader och så att de får för verksamheten avsedda effekter. Riktlinjerna, som gäller fram till nästa årsstämma, ska tillämpas avseende varje åtagande om och förändring av ersättning. Styrelsen ska besluta om ersättningsvillkoren och får frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl.

Ersättningar kan bestå av komponenterna: fast ersättning i form av grundlön, pension, rörlig ersättning samt andra ekonomiska förmåner. Det ska finnas en lämplig balans mellan fast och rörlig ersättning och rörlig ersättning ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Varje ledande befattningshavare ska erhålla en grundlön och kan ha rätt både till allmänna förmåner som erbjuds samtliga medarbetare och särskilda förmåner. Pensionsförmåner ska generellt utgå i enlighet med regler, kollektivavtal och praxis i det land där den ledande befattningshavaren är stadigvarande bosatt. Pensionsförmåner kan vara förmånsbestämda enligt kollektivavtal och/eller premiebestämda och är oantastbara sedan de intjänats. Styrelsen ska fastställa ett tak för den pensionsmedförande lönen. Om banken säger upp anställningen kan lön utbetalas under en uppsägningstid på 6–12 månader. Därutöver kan avgångsvederlag utgå under 6–12 månader. Rörlig ersättning kan utgå i form av aktier och det ska finnas gränser för det maximala utfallet. Utbetalning av rörlig ersättning ska skjutas upp och villkoras av att den kriterieuppfyllelse på vilken ersättningen grundas visat sig långsiktigt hållbar och av att koncernens ställning inte försämrats väsentligt. Om villkoren för utbetalning inte är uppfyllda ska ersättningen bortfalla helt eller delvis. De väsentliga villkoren i incitamentsprogram ska beslutas av bolagsstämma.

Punkt 17; Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2019.

Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller annars med villkor. Om styrelsen beslutar om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget nya ägare av strategisk betydelse för bolaget eller för att genomföra avtal om förvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv.

Punkt 18; Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av aktier på eller utanför Nasdaq Stockholm eller i enlighet med förvärvserbjudande till samtliga aktieägare. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2020.

Högst så många aktier får förvärvas att bolagets innehav, inklusive aktier som i övrigt har förvärvats och innehas, vid var tid ej överstiger fem (5) procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse enligt bemyndigandet får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.

Syftet med förslaget är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt tillvarata attraktiva affärsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera företagsförvärv med egna aktier samt för att säkra sociala avgifter inom ramen för incitamentsprogram.

Aktier och röster
Bankens aktiekapital uppgår till 107 500 000 kronor bestående av totalt 21 500 000 stamaktier. Varje stamaktie berättigar till en (1) röst på stämman.

Majoritetskrav
För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 17 och 18 krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Rätt till upplysningar
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Handlingar
Årsredovisning, revisionsberättelse samt fullständiga förslag och övriga handlingar som krävs enligt aktiebolagslagen kommer senast den 15 april 2019 att finnas tillgängliga på bolagets huvudkontor samt på bolagets webbplats www.tfbankgroup.com. Kopior av dessa handlingar liksom kallelsen kommer även att, utan kostnad för mottagaren, sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna hälsas varmt välkomna till årsstämman.

Stockholm i april 2019
TF Bank AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33.

Informationen lämnades för offentliggörande den 4 april 2019 kl. 8.00 CET.

Kort om TF Bank
TF Bank är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. Plattformen är utformad för skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och digitala banklösningar. TF Bank bedriver in- och utlåningsverksamhet till cirka 1 miljon konsumenter i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Polen, Tyskland, Estland, Lettland och Litauen via dotterbolag, filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Inom segmentet E-commerce Solutions erbjuder TF Bank nästa generations betal- och utcheckningslösningar för e-handlare i Norden, Estland och Polen. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar