Stämmokommuniké från TF Bank AB:s årsstämma den 7 maj 2020

Report this content

TF Bank AB (publ) har i dag hållit årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelse och valberedning lagt fram.

 Fastställande av balans- och resultaträkningar
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningar för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2019.

Utdelning
Årsstämman beslutades att av årsstämmans förfogade stående medel disponeras så att 659 019 908 SEK överförs i ny räkning.

Styrelse
Årsstämman beviljade verkställande direktören och styrelsen ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.

Årsstämman beslutade att, för tiden intill slutet av årsstämman 2021, genom omval utse John Brehmer, Bertil Larsson, Tone Bjørnov, Charlotta Björnberg-Paul och Mari Thjømøe till styrelseledamöter, samt att genom nyval utse Sara Mindus till styrelseledamot.

Till styrelsens ordförande valdes John Brehmer.

VD Mattias Carlsson entledigades från styrelsen.

Styrelsearvode
Årsstämman beslutade att styrelsearvoden ska utgå enligt följande: 600 000 kronor till styrelsens ordförande, 300 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna, 100 000 kronor till ordföranden i styrelsens revisionsutskott, med 50 000 kronor till övriga ledamöter i styrelsens revisionsutskott, 50 000 kronor till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott, med 30 000 kronor till övriga ledamöter i styrelsens ersättningsutskott.

Revisor
Vidare beslutade årsstämman att genom omval utse PricewaterhouseCoopers AB till revisionsbolag med auktoriserade revisorn Martin By som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

Fastställande av valberedningsinstruktion
Årsstämman beslutade om att det inte ska ske några förändringar i principerna för utseende av valberedning. Vidare beslutade årsstämman att de antagna principerna ska gälla till dess beslut om förändring av tillvägagångssättet för sammansättningen av valberedning fattas av stämman.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller annars med villkor. Om styrelsen beslutar om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget nya ägare av strategisk betydelse för bolaget eller för att genomföra förvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2020.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier på eller utanför Nasdaq Stockholm eller i enlighet med förvärvserbjudande till samtliga aktieägare.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt tillvarata attraktiva affärs-möjligheter genom att helt eller delvis finansiera företagsförvärv med egna aktier samt för att säkra sociala avgifter inom ramen för incitamentsprogram.

Högst så många aktier får förvärvas att bolagets innehav, inklusive aktier som i övrigt har förvärvats och innehas, vid var tid ej överstiger fem (5) procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse enligt bemyndigandet får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen genom att 9 § första stycket om aktieägares rätt att delta vid bolagsstämma ges följande lydelse:

§ 9       Aktieägares rätt att delta vid bolagsstämma

Aktieägare, som vill delta i bolagsstämman, skall göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägare anmält detta enligt föregående stycke.

 

TF Bank AB (publ)

Styrelsen
 

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2020 klockan 16.30 CET.

Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Österrike via filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Från och med 2020 är verksamheten indelad i tre segment: Consumer Lending, Ecommerce Solutions och Credit Cards.
  

Prenumerera

Dokument & länkar