• news.cision.com/
  • TF Bank AB (publ)/
  • TF Bank AB (publ) informerar om förtida inlösen av efterställda tier 2 obligationer med rörlig ränta som förfaller 2025 med ISIN SE0007783477

TF Bank AB (publ) informerar om förtida inlösen av efterställda tier 2 obligationer med rörlig ränta som förfaller 2025 med ISIN SE0007783477

Report this content

TF Bank AB (publ) (“TF Bank”) kommer att genomföra en förtida inlösen av samtliga utestående tier 2 obligationer som förfaller 2025 med ISIN SE0007783477 (med ett nuvarande sammanlagt utestående nominellt belopp om 47 000 000 SEK) i enlighet med villkoren för tier 2 obligationerna (”Obligationerna”).

I enlighet med obligationsvillkoren för Obligationerna har TF Bank i förväg erhållit skriftligt medgivande från Finansinspektionen att lösa in Obligationerna. TF Bank har den 22 januari 2021 skickat ett oåterkalleligt meddelande till alla direktregistrerade ägare och registrerade behöriga förvaltare av Obligationerna som är införda in den av Euroclear Sweden förda skuldboken per den 21 januari 2021.

I enlighet med obligationsvillkoren för Obligationerna kommer datumet för inlösen att vara nästa räntebetalningsdatum, vilket är 14 mars 2021. Då 14 mars 2021 inte är en bankdag kommer Obligationerna istället att lösas in den 15 mars 2021 och avstämningsdagen för inlösen kommer att vara den 8 mars 2021, dvs. fem bankdagar innan inlösendatumet (”Avstämningsdagen”).

Obligationerna kommer att lösas in till sitt nominella belopp (dvs. 1 000 000 SEK per Obligation) tillsammans med upplupen men obetald ränta. Inlösenbeloppet kommer att betalas till varje person som är registrerad som ägare av Obligationerna i skuldboken vid bankdagens slut på Avstämningsdagen och som förs av Euroclear Sweden. I samband med inlösen kommer Obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Detta meddelande ges endast i informationssyfte och ska inte uppfattas som ett erbjudande att köpa eller sälja, eller som en begäran om anbud att köpa eller sälja TF Banks värdepapper.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0) 70 626 95 33

Informationen i detta pressmeddelande lämnades, genom ovan angivna kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 januari 2021 klockan 13.00 CET.

Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Österrike via filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Från och med 2020 är verksamheten indelad i tre segment: Consumer Lending, Ecommerce Solutions och Credit Cards. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar