TF Bank presenterar nya finansiella mål

Report this content

TF Banks styrelse har idag fastställt nya finansiella mål. Det överordnade målet är att låneportföljen ska fördubblas till 20 miljarder SEK senast under första halvåret 2025, vilket innebär att organisk tillväxt på befintliga och nya marknader har fortsatt hög prioritet. VD och CFO redogör för de uppdaterade målen vid en telefonkonferens i samband med presentationen av delårsrapporten för perioden januari – september 2021 klockan 08:15 CET den 18 oktober.

Målen innebär att TF Bank skall fördubbla låneportföljen till 20 miljarder SEK senast det första halvåret 2025 och samtidigt uppnå en avkastning på eget kapital som väl överstiger 20%. Styrelsen bibehåller fokus på bankens kapitalstruktur och såväl kapitalmålet som utdelningspolicyn lämnas oförändrade.

Organisk tillväxt på befintliga och nya marknader har fortsatt hög prioritet, vilket avspeglas i det nya finansiella målet att låneportföljen ska fördubblas till 20 miljarder SEK senast under första halvåret 2025. Målet ska ses i ljuset av att storleken på TF Bank har betydelse och att öka omfattningen på bankens verksamhet bör leda till betydligt bättre förutsättningar att hantera den ökande regulatoriska komplexiteten, säger John Brehmer, styrelseordförande i TF Bank.

Fortsatt hög lönsamhet är en förutsättning för att kunna nå tillväxtmålet och det finansiella mål som möjliggör detta är att avkastningen på eget kapital väl ska överstiga 20 %. Jag vill dock betona att denna nivå ska ses som ett golv och även tar hänsyn till något högre förväntade kapitalkrav, säger Mattias Carlsson, VD för TF Bank.

För ytterligare information, kontakta:
Mattias Carlsson, VD +46 (0)70 374 33 80
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33

Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Österrike via filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Verksamheten är indelad i tre segment: Consumer Lending, Ecommerce Solutions och Credit Cards. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som TF Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2021 kl. 19:30 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar