TF Bank utser valberedning för årsstämman 2022

Report this content

TF Bank meddelar idag valberedningens sammansättning för årsstämman 2022, som kommer att hållas tisdagen den 3 maj 2022. Valberedningen har till uppgift att för årsstämman 2022 föreslå stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt arvoden åt styrelseledamöter, revisor och ersättning för utskottsarbete.

Enligt principerna beslutat på årsstämman 2021 för hur valberedningen ska utses så har de röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i valberedningen rätt att utse en ledamot vardera. Ledamoten som representerar den största aktieägaren ska utses till ordförande för valberedningen. Valberedningens ledamöter har utsetts baserat på ägarförhållandena per den 31 augusti 2021 och består av följande ledamöter:

  • Paul Källenius, representerande TFB Holding AB
  • Erik Selin, representerande Erik Selin Fastigheter AB
  • Jonas Weil, representerande Proventus Aktiebolag
  • John Brehmer, styrelseordförande TF Bank AB

Paul Källenius har utsetts till valberedningens ordförande.

Tiberon AB, den tredje största ägaren i TF Bank, avböjde egen representation i valberedningen. Tiberon AB:s styrelseledamot John Brehmer är dock ledamot i valberedningen i egenskap av styrelseordförande i TF Bank.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2022 kan göra det genom att skicka epost till ir@tfbank.se eller skriva till: TF Bank Group AB (publ), Att: Valberedningen, Norrlandsgatan 7, 111 43 Stockholm, senast den 8 februari 2022.

För ytterligare information, kontakta:
Mattias Carlsson, VD, mattias.carlsson@tfbank.se

Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Österrike via filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Verksamheten är indelad i tre segment: Consumer Lending, Ecommerce Solutions och Credit Cards. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.

Informationen lämnades för offentliggörande den 27 oktober 2021 kl. 10.00 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar