Valberedningens förslag till TF Bank AB:s årsstämma 2021

Report this content

Styrelsen föreslås bestå av sex (6) ledamöter utan styrelsesuppleanter. Föreslås omval av John Brehmer, Bertil Larsson, Charlotta Björnberg-Paul, Sara Mindus och Mari Thjømøe samt nyval av Michael Lindengren, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslår valberedningen omval av John Brehmer som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att Tone Bjørnov hade avböjt omval.

Valberedningen anser att de föreslagna styrelseledamöterna är erfarna personer som besitter den kunskap som erfordras för att som styrelseledamöter tillvarata Bolagets och dess ägares intressen på bästa sätt. Valberedningen har även beaktat att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning avseende oberoende. Samtliga styrelseledamöter utom John Brehmer anses oberoende i förhållande till bolagets större ägare. Samtliga styrelseledamöter anses oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Vidare föreslås nyval av revisionsfirman KPMG AB, med den auktoriserade revisorn Dan Beitner som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Inför årsstämman 2021 har valberedningen bestått av Paul Källenius (representerande TFB Holding), Erik Selin (representerande Erik Selin Fastigheter), Jonas Weil (representerande Proventus) och John Brehmer (som styrelseordförande för Bolaget). Paul Källenius har utsetts till valberedningens ordförande. Tiberon, den tredje största ägaren i TF Bank, meddelade att de inte ville vara representerade i valberedningen.

Valberedningens övriga förslag och yttrande avseende den föreslagna styrelsen kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på www.tfbankgroup.com.

TF Banks årsstämma kommer att hållas den 4 maj 2021.

* * * * * * *

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO, vice VD och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33.

Informationen lämnades för offentliggörande den 25 mars 2021 kl. 17:45 CET.

Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e- handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Österrike via filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Från och med 2020 är verksamheten indelad i tre segment: Consumer Lending, Ecommerce Solutions och Credit Cards.

Prenumerera

Dokument & länkar