KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2022 I THINC JETTY COLLECTIVE AB (publ)

Report this content
 • Till ordförande för stämman valdes Hans Jacobsson
 • Vid stämman var 72 022 842 aktier av totalt 154 598 380 aktier representerade vilket motsvaras av ca 46,6% av rösterna.
 • Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningen och styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
 • I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att till förfogande stående vinstmedel, kronor 76 828 611, skulle disponeras enligt följande: i ny räkning överföres 76 828 611 kronor
 • Det beslutades att den totala ersättningen till styrelseledamöterna ska vara sex prisbasbelopp att fördelas med två prisbasbelopp till ordföranden samt ett prisbasbelopp till vardera styrelseledamoten. Styrelseledamöter som är anställda i koncernen uppbär inte styrelsearvode.
 • Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av sex ledamöter utan suppleanter samt ett registrerat revisionsbolag som revisor.                                                     
 • Det beslutades att ersättning till revisorn skulle utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.
 • Det beslutades att styrelsen ska bestå av 6 ledamöter. Till ledamöter för tiden intill nästa årsstämma hållits valdes: Peter Westman (nyval), Lisa Nilsson, Rune Nordström, Gabriele Helmer, Stefan Winström och Hans Jacobsson som ordförande.
 • Som revisorer för tiden intill nästa årsstämma valdes BDO i Göteborg AB med huvudansvarig revisor Katarina Eklund.
 • Stämman beslutade att bolaget ska ha en valberedning bestående av åtminstone en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna per den 30 september 2022 och vars principer för sammansättning och utseende i övrigt i allt väsentligt ska följa Koden.
 • Bolagsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om emissioner av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner, i överensstämmelse med de gränser för aktiekapitalet och antalet aktier som finns i bolagsordningen. Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsens bemyndigande skall omfatta rätt att besluta om kontantemission, apportemission eller att aktier, konvertibler eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt. Vid beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall utgångspunkten för emissionskursens fastställande vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle. Förslaget om bemyndigande om emission ger styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjliggöra fortsatt expansion såväl organiskt som genom förvärv. Vidare ger bemyndigandet styrelsen en möjlighet att, vid var tid, optimera Bolagets kapitalstruktur. Det antecknas att stämman var enig i beslutet.
 • Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag angående dotterbolaget Nowa Empower AB:s förvärv av dotterbolaget Tre Art Reklambyrå AB.

Det antecknas att stämman var enig i beslutet.                                                               

 • Styrelsen eller den styrelsen utser i sitt ställe bemyndigades att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av beslut hos Bolagsverket och Euroclear.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
anders.wallqvist@thinccollective.se

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Prenumerera