Workshop om äldreomsorgen med åtta politiker hos Tre Stiftelser

Alla åtta riksdagspartierna var representerade under workshopen som arrangerades häromdagen av Tre Stiftelser på äldreboendet Änggårdsbacken i Göteborg. Målsättningen var att utbyta erfarenheter, kunskap och goda idéer kring äldreomsorgen såväl på samhälls- som verksamhetsnivå. Framför allt rörde sig diskussionerna inom de viktiga områdena boende, ekonomi, utbildning, rekrytering och ledarskap.

 

Deltagande politiker, som alla livligt deltog i diskussionerna var:

  • Daniel Bernmar, Kommunalråd, V
  • Pernilla Börjesson, Kandidat till kommunfullmäktige, SD
  • Ann Catrine Fogelgren, Bitr kommunalråd, L
  • Marina Johansson, Kommunalråd, S  
  • Axel Josefson, Bitr kommunalråd, M
  • David Lega, Kommunalråd, KD
  • Christina Rogestam, Riksdagskandidat, (Fyrbodal), C
  • Hillevi Werring, Ersättare i kommunfullmäktige, MP

Daniel Bernmar
 
  Pernilla Börjesson

Ann Catrine Fogelgren
 
  Marina Johansson

Axel Josefson
 
  David Lega

Christina Rogestam
 
 Hillevi Werring

”Vi är väldigt glada att alla politikerna ställde upp på vår workshop där vi fick möjlighet att lyfta många viktiga frågor inom äldreomsorgen och flera av de utmaningar som finns dels i samhället och dels inom och utom verksamheten. Vi vill väcka debatt i syfte att generellt höja äldreomsorgens kvalitet och status. Den nu genomförda workshopen var ett viktigt steg på den vägen,” kommenterar Monica Berglund, VD Tre Stiftelser.


Monica Berglund

Fotograf: Magnus Gotander

Korta kommentarer kring några av dagens många frågeställningar:
(Vi hänvisar till respektive partis hemsida för mer detaljerad information om specifika frågor)

Hus där äldre lever och bor
Allt fler blir äldre och det finns ett ökat behov av en utbyggd äldreomsorg. Men hur bygger man för framtiden, vilka boendeformer ska finnas och hur ska de utformas? Daniel Bernmar från Vänsterpartiet menar att man måste tänka nytt och annorlunda. Det är viktigt att fundera kring hur kommande generationer vill bo och att trenderna är desamma som i resten av samhället, t ex urbanisering. David Lega från Kristdemokraterna menar att alla alternativ av boende behövs. Han tar upp Holland som exempel där man kombinerar äldreboende med studentboende och där den sociala samvaron blir viktig. Pernilla Börjesson från Sverigedemokraterna tillägger att ensamheten är ett stort problem och att äldreboendena i sig bör skapa gemenskap.

Ekonomi handlar om prioriteringar
Tre Stiftelser är av uppfattningen att det handlar om att prioritera sina resurser rätt och bl a skapa en verksamhet med innehåll, vilket i sin tur ger positiva effekter. Axel Josefson från Moderaterna har sett att det finns en stor skillnad på leverans inom olika verksamheter och menar att det kan handla om att man inte känner ett ägarskap. Om man ändrar styrningen kan prioriteringar göras längre ner i organisationen som därmed blir effektivare. Christina Rogestam från Centerpartiet jämför äldreomsorgen med skolväsendet. Inom skolan finns det aktiva föräldrar som trycker på, men för de äldre finns det inte samma stöttning och därmed satsas det inte heller lika stora resurser.

Ökad status ger en attraktiv arbetsplats
Under workshopen diskuterades hur statusen för äldreomsorgen och vårdyrket skulle kunna höjas för att därigenom bidra till att möta det ökade behovet av personal. Här är legitimering av undersköterskorna som yrkesgrupp ett hett debatterat förslag medan en mer kortsiktig lösning på personalbristen skulle kunna vara att fylla på med vårdbiträden. Ann Catrine Fogelgren från Liberalerna tycker att ökad satsning på vårdbiträden och serviceassistenter kan vara en bra ingång. Arbetsuppgifterna skulle vara klart avgränsade och kanske skulle det samtidigt få fler att vilja ta steget in i branschen. Hillevi Werring från Miljöpartiet menar däremot att lägsta kompetens bör vara undersköterska. Det är i stället bättre att satsa på att göra arbetsplatsen attraktiv, så att fler människor vill jobba där. Marina Johansson från Socialdemokraterna tror att legitimering skulle kunna öka attraktionen men det är inte den enda lösningen. Man behöver prioritera äldreomsorgen i stort, det krävs en större tillit till de anställdas förmåga. Med större delaktighet och ansvar i verksamheten tror hon att statusen kan höjas.


Ledarskapet – att vilja göra skillnad
Alla politiker var rörande överens om vikten av ett gott ledarskap. Axel Josefson menade att ett närvarande ledarskap är en förutsättning för bra kvalitet. Ann Catrine Fogelgren lyfte fram betydelsen av ett tillåtande ledarskap där man är trygg i sin roll och dessutom får bra stöd. Krav behöver också sättas och riktmärken presenteras för att uppsatta mål ska nås.

För mer information, vänligen kontakta:
Monica Berglund
VD Tre Stiftelser
Tel: 031 70 42 601
monica.berglund@trestiftelser.se

Birgitta Plyhm
PR
Tel: 0707 77 12 90
birgitta@plyhm.se


Tre Stiftelser – Omsorgen utgår från ett salutogent synsätt med meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet där vi arbetar utifrån varje individs förutsättningar. Vårt mål är att alltid ligga i framkant inom god äldreomsorg. Tre Stiftelser består av tre kommunala stiftelser på fyra olika adresser i Göteborg som har en gemensam administration; Stiftelsen Ålderdomshemmet i Göteborg med Vegahusen, Stiftelsen Göteborgs sjukhem med Änggårdsbacken och Stiftelsen Otium. Verksamheten bedriver vård och omsorg med inriktningarna somatik, demens och psykgeriatrik. Dessutom finns en enhet för yngre personer med neurologiska sjukdomar och skador. Sammanlagt bor här 360 personer.  För mer information se vår hemsida www.trestiftelser.se  

Taggar:

Om oss

Tre Stiftelser – Omsorgen utgår från ett salutogent synsätt med meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet där vi arbetar utifrån varje individs förutsättningar. Vårt mål är att alltid ligga i framkant inom god äldreomsorg. Tre Stiftelser består av tre kommunala stiftelser på fyra olika adresser i Göteborg som har en gemensam administration; Stiftelsen Ålderdomshemmet i Göteborg med Vegahusen, Stiftelsen Göteborgs sjukhem med Änggårdsbacken och Stiftelsen Otium där även Kallebäck ingår. Verksamheten bedriver vård och omsorg med inriktningarna somatik, demens och psykgeriatrik. Dessutom finns en enhet för yngre personer med neurologiska sjukdomar och skador. Sammanlagt bor här 400 personer. För mer information se vår hemsida www.trestiftelser.se

Prenumerera

Snabbfakta

Alla åtta riksdagspartierna var representerade under workshopen som arrangerades häromdagen av Tre Stiftelser på äldreboendet Änggårdsbacken i Göteborg. Målsättningen var att utbyta erfarenheter, kunskap och goda idéer kring äldreomsorgen såväl på samhälls- som verksamhetsnivå. Framför allt rörde sig diskussionerna inom de viktiga områdena boende, ekonomi, utbildning, rekrytering och ledarskap.
Twittra det här

Citat

Vi är väldigt glada att alla politikerna ställde upp på vår workshop där vi fick möjlighet att lyfta många viktiga frågor inom äldreomsorgen och flera av de utmaningar som finns dels i samhället och dels inom och utom verksamheten. Vi vill väcka debatt i syfte att generellt höja äldreomsorgens kvalitet och status. Den nu genomförda workshopen var ett viktigt steg på den vägen
Monica Berglund, VD Tre Stiftelser