Kommuniké från årsstämman 2019-05-22

Årsstämman i True Heading AB (publ) avhölls kl. 14:00, 2019-05-22 och i sammandrag beslutades följande;

· Bolagets ordförande Anders Bergström hälsade alla deltagare välkomna och lämnade

över till advokat Jenny Grunden som valdes till ordförande vid stämman.

· Stämman ansågs vara behörligen kallad till och agendan godkändes enhälligt

· Stämman beslutade att flytta bolagets säte från Danderyd till Täby enligt förslag och beslutet godkändes enhälligt

· Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkning och att resultatet skall

disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt att bevilja ansvarsfrihet åt

styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

· Stämman beslutade att bevilja styrelsen mandat för att besluta om emissioner med 50 000 000 B-aktier enligt till stämman framlagt förslag. Beslutet var enhälligt.

· Stämman beslutade att arvoden till styrelse skall utgå med max ett basbelopp per år och till ordförande om max ett och ett halvt basbelopp. För personer anställda eller som konsulter inom bolaget eller koncern utgår inget arvode. För revisorer skall ersättning utgå enligt bok och räkning. Beslutet var enhälligt.

· Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes; Anders Bergström, Thomas Söderberg, Håkan Mild Svensson, Nils Willart.

· Styrelsen informerade också om det ägardirektiv som vilken en andel överstigande 60% av ägarna närvarande vid stämman presenterat för styrelsen. Ägardirektivet har följande innehåll:

-          Vidareutveckla nuvarande produktutbud och bibehåll den marknadsledande positionen inom AIS och GPS kompass marknaden. Detta genom att expandera i närområdet primärt och sedan mer globalt.

-          Inrikta bolaget mot den del av marknaden som kan bli mest lönsam i ett kortare perspektiv. Huruvida detta är B2B eller B2C måste analyseras ordentligt utifrån att helt egna produkter kan introduceras inom ett 1-2 års perspektiv.

-          Målet skall primärt vara att skapa aktieägarvärde genom stabilitet och lönsamhet och därefter ett intresse för att hitta en extern köpare som tycker att tekniken (produkterna), kundbas och kanske inte minst bolagets patent som skulle vara tillräckligt starka för att förvärva.

-          Driv därför också patenten mot aktörer som verkar inom ramen för dessa och försök hitta köpare av dessa.

-          Ytterligare kapitaltillförsel utöver de medel som tillförts via Seapilot affären är i dagsläget inte aktuellt utan i sådant fall måste ytterligare besparingar och förändringar av verksamheten genomföras.

Danderyd 2019-05-27

True Heading AB

För ytterligare information:

Anders Bergström, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se

Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 54593910

True Heading AB (publ), listat på Spotlight är idag världsledande inom navigationsappar och AIS (Automatic Identification System). True Heading tillverkar och säljer AIS transpondrar, GPS-kompasser, sjösäkerhetsprodukter och navigationssystem m.m. AIS är en naturlig del av säkerhetssystemet både ombord och iland för navigering, upptäckt av andra fartyg eller om olyckan är framme och självklart en viktig del i navigering. 

För mer information se www.trueheading.se

Om oss

True Heading AB (publ) bedriver konsultverksamhet, tillverkning och försäljning inom huvudsakligen telematik och transponderteknologi för transportbranschen med huvudsaklig inriktning mot den marina marknaden.

Prenumerera

Dokument & länkar