True Heading AB (publ) informerar kring patent

Den extra stämman i True Heading AB den 15 juli beslutade om utdelning av bolagets patent vilka överförs till dotterbolaget True Heading Patent AB och därefter delas ut till aktieägare i True Heading AB. I samband med detta vill bolaget informera ytterligare kring patenten.

True Heading AB innehar sedan 2014 två patent avsedda främst för den marina marknaden.

Det ena patentet 1351172-0 (Sverige) innefattar teknik för att kunna positionera fartyg som backup för positioneringssystem baserade på satelliter som tex GPS, men kan även användas för att detektera om fartygs transpondrar som talar om var de är skulle skicka ut falska positioner. Patentet är tillämpligt såväl från land till sjöss som från sjöss mot land och mellan fartyg. Kring detta patent pågår en internationell standardisering med plan att göra tekniken till en världsstandard vilken idag går under arbetsnamnet R-Mode. Frågan drivs inom den internationella fyrljusorganisationen IALA och FN’s sjöfartsorganisation IMO för snabbast möjliga införande. Dessa processer är dock tidskrävande och att något färdigt system skulle vara klart före 2030 är inte troligt. Dock kan ett beslut om att satsa på tekniken komma tidigare. Försök pågår redan med testsystem i Europa, USA/Kanada, Kina och Syd Korea. I Sverige drivs testprojekt av Sjöfartsverket ihop med RISE och Saab.

Vi ser nu som en självklarhet att en myndighet som Sjöfartsverket tillser att man har rättighet till nyttjande av patenterad teknik i de tester man genomför då även testsystem innefattas av licenskrav. En institution som RISE ska enligt deras uppdrag också gynna svensk innovation och vi ser det som märkligt att bolaget med en svensk innovation ej kontaktats för medverkan av RISE. Detta då patenten bör vara väl kända av de ovannämnda. Även SAAB är medvetna om patentet kring detta och är de som fysiskt bygger system till projektet med Sjöfartsverket. Detta särskilt med tidigare händelser mellan patentinnehavare som Håkan Lans och Saab i vilka True Heading är väl insatta. Ett stort bolag som Saab borde vara intresserade av att vidareutveckla och skydda svensk innovation från den lilla aktören med de större muskler och internationella utbredning man har. Det borde även finnas ett intresse att säkra detta patent för att skydda den befintliga infrastruktur man idag är världsledande på och som skulle stärkas med detta patent för framtida affärsmöjligheter.

True Heading har erbjudit patentet till världens sjöfartsnationer via IALA men ännu inte fått något annan respons än att de bekräftar patentets existens. En process genom IALA kan ta tid så därför har beslutats att gå direkt mot de intressenter som idag standardiserar R-Mode inom IALA idag. Där är avsikten att först söka i närområdet och sedan gå mer internationellt där tex Kina idag är en stor intressent i R-Mode som enligt vår uppfattning omfattas av patentet. Kina visar också idag mycket stort intresse att införskaffa ip-rättigheter. Bara från IALA’s senaste möte finns över 50 intressenter som vi ännu inte hunnit att kontakta.

Det andra patentet 1251277-8 (Sverige) är relaterat till det system kallat AIS med Håkan Lans som uppfinnare och som idag är krav på alla fartyg över 300 ton i internationell trafik att ha ombord. Efter 2006 finns även AIS på fritidsbåtar mycket tack vare det arbete True Heading lagt ner på att introducera AIS. AIS består idag av 27 stycken olika meddelande. För att göra dessa meddelanden lika långa när de sänds som radiovågor stoppar man in extra bitar för att jämna ut meddelandena. I övrigt har dessa bitar inte använts till något. Patentet skyddar nu användandet av dessa bitar till något annat än just utfyllnad. Patentet ger därför möjlighet att använda bitarna till annat som tex enkla små ”extra” meddelanden. Ett exempel kan vara att sända information om ett larm från en båt. Detta utan att hela den omfattande standard som ligger bakom systemet behöver ändras. US Coastguard har tex. nyligen eftersökt ett system för att stänga av nödsändare som sänder ut falska nödsignaler. Patentet skulle mycket väl kunna användas för detta med ett redan världsomfattande system i bruk utan större anpassning än i själva nödsändardelen som ändå är under internationell standardisering.

Båda patenten finns registrerade i Europa, USA, Kina och Syd Korea (under godkännande i Syd Korea i övrigt klart). I Europa har varje patent dessutom försetts med två s.k. kring patent för att skydda huvudpatenten vilka är under slutligt godkännande.

En expert på patentförsäljning har konsulterats och kommer förhoppningsvis att kunna kontrakteras för försäljning av patenten. En normal kommission för detta ligger på mellan 10-20% av försäljningsvärdet.

Patentens värde tillsammans är svårt att exakt bedöma och kan vara allt från noll till mycket stora summor. En rimlig affärspotential för patenten skulle ge ca 5 M € som tidigare kommunicerats. Behovet av en snabb försäljning och att den internationella standardiseringen skulle tappa fart skulle kunna påverka detta negativt. Vi bedömer att utan större kapitalanskaffning i True Heading Patent AB som nu beslutats att delas ut till befintliga aktieägare i True Heading AB, måste patenten avyttras snarast möjligt (inom ett år). Det bedöms inte röra sig om större kapitalanskaffning för att förlänga denna process avsevärt. För att konkretisera detta så kan det röra sig om 500 kkr till 1 MSEK för ytterligare 2-3 år av uthållighet. Den här processen med dess potential bör dock gå att avsluta snabbt.

För att förbereda True Heading Patent AB för utdelning krävs fortsatt en del administrativt arbete varför den planerade avstämningsdagen för sista dag med handel för att kunna ta del av utdelningen ännu ej kunnat fastställas. Exakt dag kommer meddelas av styrelsen i True Heading (under ombildande till Gigger Group AB) snarast möjligt. Ett rimligt scenario är i mitten på augusti som det ser ut idag.

Styrelsen i True Heading Patent AB utgörs idag och tillsvidare av patentens uppfinnare och tillika True Heading’s grundare Nils Willart och Anders Bergström.

För ytterligare information:

Anders Bergström, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se

Tel. +46 8 6222660

Denna information är sådan information som True Heading AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2020.

Om oss

True Heading AB (publ) bedriver konsultverksamhet, tillverkning och försäljning inom huvudsakligen telematik och transponderteknologi för transportbranschen med huvudsaklig inriktning mot den marina marknaden.

Prenumerera

Dokument & länkar