Konsekvenserna av pandemin har drabbat kvinnor i högre utsträckning

Report this content

Antalet kvinnor som blev uppsagda på grund av arbetsbrist tredubblades när pandemin slog hårt mot kvinnodominerade branscher. Uppsagda kvinnor har en högre utbildningsnivå än män men en något lägre tilltro till att den egna kompetensen efterfrågas. Genom stöd från Trygghetsfonden TSL får nio av tio ett nytt jobb.

Under finanskrisen 2009 utgjorde andelen kvinnor endast 20 procent av de uppsagda som anmäldes för stöd från Trygghetsfonden TSL. Under krisen som följt coronapandemin har andelen uppsagda kvinnor ökat till 40 procent. Ökningen beror på att restriktionerna kring socialt umgänge för att minska smittspridningen främst slagit mot branscher med en hög andel kvinnor, som handeln och hotell- och restaurangbranschen. Under finanskrisen drabbades framför allt mansdominerade branscher som industri och bygg.

  • Det är unikt för oss att andelen kvinnor utgör nära hälften av de uppsagda som får stöd. Orsaken är att till skillnad från tidigare konjunkturnedgångar så har pandemin slagit hårdast mot kvinnodominerande branscher som handeln, hotell och restauranger, säger Caroline Söder vd Trygghetsfonden TSL  

Totalt har Trygghetsfonden TSL beviljat stöd till över 12 500 kvinnor som sagts upp från LO-yrken under coronapandemin. Det är mer än tre gånger fler än året innan, vilket är en betydligt större ökning än den dryga fördubbling av antalet uppsagda män som anmäldes för stöd. Majoriteten av de uppsagda kvinnor som beviljas stöd kommer från storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne beroende på den stora koncentrationen av butiker, hotell och restauranger där. Värst drabbat var Stockholms län med nära 6 gånger fler kvinnor som anmäldes för stöd jämfört med 2019.

Kvinnor är mer välutbildade och väljer i högre utsträckning att vidareutbilda sig
20 procent av de kvinnor som blivit uppsagda har en eftergymnasial utbildning jämfört med 15 procent för männen. Samtidigt har något färre kvinnor tilltro till att den egna kompetensen behövs (84 %) jämfört med män (86 %). 74 procent av kvinnorna upplever att de får ett lika eller mer kvalificerat nytt jobb jämfört med 84 procent av männen.

  • Vi kan se att uppsagda kvinnor har en högre utbildningsnivå samtidigt som de tenderar till att ha något mindre självförtroende kring sin egen kompetens jämfört med männen. Därför är det glädjande att kvinnor och män i lika hög utsträckning får ett nytt jobb genom stödet från Trygghetsfonden TSL, säger Caroline Söder vd Trygghetsfonden TSL

Nio av tio får en positiv lösning efter stöd från Trygghetsfonden TSL. Fler kvinnor (11 %) än män (8 %) väljer att börja studera. Kvinnorna väljer i högre utsträckning en teoretisk utbildning (65 %) jämfört med män (50 %).  Nivån på studierna är för 50 procent av kvinnorna eftergymnasial jämfört med 41 procent för männen.

Johan Grauers
Kommunikationschef
070-672 52 85
johan.grauers@tsl.se

Prenumerera