Kompetensutveckling istället för uppsägning!

Kompetensutveckling istället för uppsägning! - Allt för många uppsägningar beror på bristande kompetens. Uppsägningar som i många fall hade gått att förebygga genom kompetensutveckling, säger Håkan Teljstedt, VD på Trygghetsrådet TRS. TRS, det tredje största trygghetsrådet, har mer än 30 års erfarenhet av att ge arbetstagare och arbetsgivare stöd i omställningssituationer. Från nyår styr ett nytt Omställningsavtal TRS verksamhet där satsningen på verksamhets- och individutveckling förstärks. Vid sidan av det traditionella och uppskattade arbetet, att stödja uppsagda personer, satsar TRS på att bidra till att motverka uppsägningar genom att stödja utvecklingsarbetet i organisationer som vill rusta sig för framtiden. Majoriteten av TRS anslutna organisationer och företag är mindre ideella och idéburna verksamheter som sällan har tid, råd eller möjlighet att ägna sig åt utvecklingsfrågor och långsiktig planering. - Vi vill få kontakt med våra anslutna organisationer innan det är dags för uppsägningar, säger Håkan Teljstedt. TRS erbjuder såväl rådgivning som visst ekonomiskt stöd för att underlätta organisationernas utvecklingsarbete. Ett arbete som ska mynna ut i kompetensutveckling på individnivå och som syftar till att göra arbetsplatsen både tryggare och livskraftigare. Om alla ökar sin kompetens ger det organisationen en totalt ökad kompetens och därmed förmåga att möta nya behov och krav i en ständigt föränderlig värld. Övriga viktiga förbättringar i Omställningsavtalet är att: · Även tidsbegränsat anställda omfattas av avtalet. Villkoret för att omfattas är att man: 1. för minst fem år sedan haft en anställning inom ett företag anslutet till TRS 2. och att man dessutom under de senaste fem åren varit anställd minst arton månader inom TRS avtalsområde, men anställningstiden behöver varken varit sammanhängande eller hos samma arbetsgivare. · Försäkringsskydd som stödform (ITP-, KP- eller SPV-premier) har skrivits in i avtalet. · Kravet på att man skall ha fyllt 40 år för att kunna få AGE (avgångsersättning) tas bort. AGE är en utfyllnad av ersättningen från a-kassan och ska tillsammans med den motsvara 75% av tidigare lön. För ytterligare information kontakta Håkan Teljstedt på TRS på 08/442 97 34 eller mobil 070-517 17 11 eller via e-post hakan.teljstedt@trs.se. Stockholm 20031203 Trygghetsrådet TRS är som andra trygghetsråd en stiftelse. Verksamheten styrs av ett avtal mellan arbetsgivar- och arbetstagarparter. Avtalet är tecknat mellan Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst och Privattjänstemannakartellen och gäller där såväl tjänstemän som arbetare. Dessutom lämnar TRS service till tjänstemän inom avtalsområdena Glasmästeri, Länsmuséer, Måleri och Svensk Industriförening och ett stort antal säranslutna arbetsgivare. Omställningsavtalet omfattar ca 30 000 anställda hos drygt 4000 arbetsgivare. Verksamheten finansieras genom en årlig avgift som är baserad på de anslutna organisationernas löne-summa. TRS arbetar som en oberoende resurs för såväl arbetsgivares som arbetstagares intressen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/03/20031203BIT00370/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/03/20031203BIT00370/wkr0002.pdf

Dokument & länkar