Etisk och ansvarsfull användning av data inom forskning – handbok underlättar ledning genom information

Report this content

Frågor kring dataskydd på arbetsplatser kan utgöra hinder för forskningssamarbete, även om intresse finns för att utnyttja data inom beslutsfattande. Arbetshälsoinstitutet har publicerat en lättillgänglig handbok som underlättar vetenskaplig forskning där man behandlar företagsdata och personalens personuppgifter. Arbetsrelaterad data kan utnyttjas mångsidigt vid utvecklingen av företagsverksamheten samt inom vetenskaplig forskning till exempel genom maskininlärning och datautvinning eller genom mer traditionella datahanteringsmetoder.

På finländska arbetsplatser finns gott om arbetsrelaterad data som inte utnyttjas på bästa möjliga sätt. Hindret består ofta av etiska och dataskyddsrelaterade faktorer om hur uppgifter som innehåller personalens personnummer ska behandlas.

”Det finns intresse för ledning genom information, men organisationerna tvekar till att medverka i sådana datarelaterade undersökningar, som förutsätter att man överlämnar uppgifter till forskningsinstitut”, säger specialforskare Maria Tiikkaja vid Arbetshälsoinstitutet.

Arbetshälsoinstitutet har publicerat en lättillgänglig handbok om god praxis, som ska observeras när data som innehåller personnummer används inom vetenskaplig forskning. Handboken har som mål att bistå arbetsplatser som är intresserade av att använda data samt forskningsteam och -organisationer.

”Ansvarsfullhet och varsamhet vid behandlingen av arbetstagarnas uppgifter är en viktig och bra sak. Det behövs instruktioner för att varsamheten inte helt förhindrar användningen av data i utvecklingen av affärsverksamheten samt i vetenskaplig forskning”, säger Maria Tiikkaja.

Dataforskning kan göras ansvarsfullt och etiskt

Användningen av data för vetenskaplig forskning är möjlig på flera sätt, och även EU:s dataskyddsförordning har strävat till att främja den. Den finländska dataskyddslagen möjliggör forskning som är förenligt med allmänt intresse och detta medför ofta direkta fördelar även för organisationen som äger och överlåter data.

Med den forskningsdata som man får med hjälp av data kan man lära sig att förbättra processer, identifiera svaga signaler samt utnyttja data för att i fortsättningen självständigt leda och utveckla verksamheten på arbetsplatserna.

”Till exempel i AI Safety-forskningsprojektet medverkar fem industriföretag. Syftet är att bättre förstå bakomliggande orsaker till arbetsolycksfall och farliga situationer. Vi utreder om kombinationen av olika data och datautvinning kan ge ny kunskap för säkerhetsledningens behov”, säger Maria Tiikkaja.

Om en organisation överväger deltagande i dataforskning, är det viktigt att fundera på till exempel följande frågor redan i planeringsskedet: Till hurudan forskning ges data och i vilken form? Hur säkerställs dataskyddet för data? Hur hanteras riskerna kring användningen av data i forskningsändamål? Hurudana faktorer ska antecknas i avtalet innan data överlämnas till forskningsinstitutet?

Det är viktigt att inkludera en personalrepresentant i planeringen

När man pratar om data som innehåller personuppgifter ska personalen inkluderas i planeringen av forskningssamarbetet i ett så tidigt skede som möjligt.

Den skärpta dataskyddsförordningen (GDPR) kräver inte i sig varje arbetstagares frivilliga samtycke för att man ska kunna utföra vetenskaplig forskning som behandlar arbetstagarnas personuppgifter. Varje arbetstagare som inkluderas i denna data ska emellertid informeras om användningen av uppgifter som innehåller personnummer samt om rättigheterna att påverka denna användning.

”Handboken är nu mycket aktuell, eftersom både forskare och arbetsplatser har lagt märke till att stora mängder data samlas i organisationerna till följd av teknikens utveckling. Man vill ha forskningsdata som stöd för ledarskapet och beslutsfattandet”, säger äldre sakkunnig Tuula Räsänen vid Arbetshälsoinstitutet.

Bekanta dig med handboken (på finska)

Tutkittua tietoa organisaation datasta – vastuullisesti ja eettisesti. Opas henkilötunnisteisen organisaatiodatan tutkimuskäyttöön

AI Safety-projektet: utveckling av säkerhetsledningen genom datautvinning

  • Inom AI Safety-forskningsprojektet vill man konkret utveckla maskininlärningens och datautvinningens anpassningsmöjligheter för säkerhetsledning för att underlätta identifieringen av arbetsrelaterade faror och metoder för att förebygga dem.
  • I undersökningen medverkar fem finländska industriföretag från olika branscher.
  • Projektet finansierades av Arbetarskyddsfonden, Arbetshälsoinstitutet och medverkande företag.
  • Mer information om projektet : ttl.fi/aisafety

Ytterligare information

  • Maria Tiikkaja, specialforskare, Arbetshälsoinstitutet, tfn 043 820 0069, förnamn.efternamn@ttl.fi
  • Tuula Räsänen, äldre sakkunnig, Arbetshälsoinstitutet, tfn 040 505 4546, förnamn.efternamn@ttl.fi

Mediatjänster

Päivi Lehtomurto, specialexpert inom mediekommunikation
Arbetshälsoinstitutet, Helsingfors
tfn +358 50 4156 309
paivi.lehtomurto@ttl.fi

Juha Hietanen, specialexpert inom mediekommunikation
Arbetshälsoinstitutet, Helsingfors
tfn +358 50 477 32 67
juha.hietanen@ttl.fi

Arbetshälsoinstitutets materialbank

Må bra av jobbet

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Verksamheten finansieras till hälften av statsmedel. Arbetshälsoinstitutet har cirka 500 anställda. ttl.fi

Citat

Ansvarsfullhet och varsamhet vid behandlingen av arbetstagarnas uppgifter är en viktig och bra sak. Det behövs instruktioner för att varsamheten inte helt förhindrar användningen av data i utvecklingen av affärsverksamheten samt i vetenskaplig forskning.
Maria Tiikkaja