Svensk migrationshistoria skildras i ny bok.

”Det gamla bondesamhället” framställs ofta som att det var fullständigt orörligt. Detta en missuppfattning. I själva verket var migration inte bara mycket vanligt förekommande i historiska samhällen, utan också en helt nödvändig beståndsdel i deras sätt att fungera. Det framgår av Martin Anderssons avhandling i historia från Södertörns högskola, ”Migration i 1600-talets Sverige”.

”Min avhandling, Migration i 1600-talets Sverige, behandlar migrationens betydelse för det dåtida svenska samhället. Jag undersöker både migrationsregimen, de sätt på vilka migration reglerades, och den faktiska migrationen så som den framträder i Älvsborgs lösens rannsakningslängder, vilka genom sin ålder och omfattning utgör ett unikt migrationshistoriskt källmaterial. Exempel på frågor som jag behandlar i min forskning är var arbetskraften till slott, gårdar och herresäten rekryterades, varifrån de aldrig sinande strömmarna av inflyttare till städerna kom, hur det feodala jordägandet påverkade landsbygdens flyttningsmönster, hur människor ständigt rörde sig fram och tillbaka över riksgränserna och varför så många människor rymde bort från sina hem under tidigt 1600-tal.” Martin Andersson

I boken undersöks migrationens betydelse för det tidiga 1600-talets Sverige. Migrationen studeras i första hand genom Älvsborgs lösens rannsakningslängder, en unik förteckning över människors rörelse från en tid långt före kyrkböcker och befolkningsstatistik. Boken bygger även på bland annat lagstiftning och rättsprotokoll, vilka används för att analysera det tidiga 1600-talets svenska migrationsregim. De flesta människors möjlighet till rörlighet, vare sig de var bönder, borgare, drängar, pigor, studenter, soldater, förrymda brottslingar eller deporterade skogsförödare, påverkades både av den feodala samhällsstrukturen och av statsmaktens intresse av att försöka reglera och påverka olika former av migration.

Martin Andersson är doktorand i historia vid Institutionen för historia och samtidsstudier på Södertörns högskola. Martin disputerad i december 2018.

Önskar ni recensionsexemplar eller vill komma i kontakt med författaren kontaktar ni: Malin Tenghamn på Roos & Tegner  malin@roostegner.se eller tel 040-674 75 53

Universus Academic Press är en del av Roos & Tegnér AB och arbetar med kvalificerad akademisk utgivning. Vår utgivning har en tydlig akademisk profil och vänder sig i första hand till de som är intresserade av aktuell forskning. Vi samarbetar med forskare i hela Sverige och ger ut antologier, avhandlingsserier, debattböcker, forskningsrapporter, kurslitteratur, tidskrifter, doktorsavhandlingar och skriftserier på alla språk.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar