• news.cision.com/
  • Veg of Lund/
  • Veg of Lund AB (publ) genomför två riktade nyemissioner av aktier efter begäran om konvertering från långivare i bryggfinansieringen

Veg of Lund AB (publ) genomför två riktade nyemissioner av aktier efter begäran om konvertering från långivare i bryggfinansieringen

Report this content

Styrelsen för Veg of Lund AB (publ) (”Veg of Lund” eller ”Bolaget”) har idag fattat beslut om två riktade nyemissioner av totalt 78 080 aktier till två långivare efter begäran om konvertering i enlighet med den konverteringsrätt som uppställts i bryggfinansieringen och som beskrivits närmare i pressmeddelande den 17 februari 2021.

Veg of Lund ingick den 17 februari 2021 avtal om bryggfinansiering med ett antal långivare, vilket har beskrivits närmare i Bolagets pressmeddelande från samma dag. Två långivare, Jan Erik Olsson och Thomas Holmgren, har i enlighet med avtalet begärt att Veg of Lund ska återbetala deras respektive utestående lånebelopp jämte upplupen ränta, motsvarande 762 945,21 kronor för Jan Erik Olsson och 1 527 945,21 kronor för Thomas Holmgren, med aktier. Veg of Lund har mot bakgrund härav beslutat om två riktade nyemissioner av aktier till långivarna. Teckningskursen per aktie i den riktade emissionen till Jan Erik Olsson uppgår till 33,91 kronor och teckningskursen per aktie i den riktade emissionen till Thomas Holmgren uppgår till 27,49 kronor. Teckningskurserna i båda emissionerna innebär en rabatt om 7,5 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie omedelbart före respektive långivares begäran.

Emissionerna innebär att antalet aktier ökar med 78 080 och att aktiekapitalet ökar med 4 997,12 kronor. Emissionerna resulterar i en utspädning om totalt 0,64 procent. Efter nyemissionerna uppgår antalet aktier i Veg of Lund till 12 224 336 och aktiekapitalet uppgår till 782 357,50 kronor.

”Veg of Lund ser positivt på Jan Erik Olssons och Thomas Holmgrens beslut eftersom det visar på tilltro för Bolagets verksamhet och Bolagets framtid”, säger Cecilia Lindwall VD för Veg of Lund.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Veg of Lund AB
Cecilia Lindwall (VD)
Telefon: 0765 014 809
E-post: cecilia.lindwall@vegoflund.se


Om Veg of Lund
Veg of Lund utvecklar unika växtbaserade livsmedel som möter konsumenternas krav på smak och hållbarhet. Bolaget har rötter i forskning vid Lunds universitet och äger patenterade metoder för att utveckla nya matkategorier inom den snabbväxande marknaden för växtbaserade livsmedel. Veg of Lunds klimatsmarta och smakrika produkter säljs i Europa och Asien under varumärkena DUG® och MyFoodie®. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market under ticker VOLAB. Läs mer på ir.vegoflund.se. Eminova Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-684 211 10 eller e-post: adviser@eminova.se.

Taggar: