Om oss

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med fokus på omställningen till klimatneutrala och hållbara städer. Programmets mission är klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Viable Cities är en katalysator för nya former av samarbete mellan städer, näringsliv, akademi, forskningsinstitut och civilsamhälle. Detta för att mobilisera för att ställa om våra städers sätt att fungera i linje med våra nationella miljö- och klimatmål samt våra internationella åtaganden kopplat till de globala hållbarhetsmålen – Agenda 2030 – och Parisavtalet. Viable Cities arbete sker i nära samspel med den europeiska mobiliseringen kring “Mission Climate Neutral and Smart Cities 2030”. Programmets tidsram är 2017–2030 och genomförs med stöd i en samlad satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas, där Energimyndigheten är huvudansvarig myndighet. KTH är värdorganisation för Viable Cities. ViableCities.se

Prenumerera