Bokslutskommuniké, 2021-07-01 – 2022-06-30

Report this content

VibroSense Dynamics AB

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Med ”Bolaget” eller ”VibroSense” avses VibroSense Dynamics AB (publ) med organisationsnummer 556669–2223. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år. Bolaget tillämpar brutet räkenskapsår.

Fjärde kvartalet (2022-04-01 till 2022-06-30)

  • Nettoomsättningen uppgick till 408 751 (792 145) SEK och består av intäkter avseende försäljning och uthyrning av fot- och handinstrument.
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 350 379 (-1 775 549) SEK.
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,16 (-0,12) SEK.

Tolv månader (2021-07-01 till 2022-06-30)

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 476 356 (1 400 562) SEK och består av intäkter avseende försäljning och uthyrning av fot- och handinstrument.
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 981 816 (-7 156 480) SEK.
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,53 (-0,51) SEK.
  • Soliditeten** uppgick till 78,8 (90,4) %.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för fjärde kvartalet 2021/22: 15 102 009 (14 891 020). Totalt antal aktier i VibroSense per den 30 juni 2022: 15 102 009 (15 102 009).  

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet (2022-04-01 – 2022-06-30)

  • Den 12/4 2022 meddelar VibroSense att Bolaget etablerar försäljning i Tyskland efter ett förberedande arbete där fler än 160 diabeteskliniker har kontaktats, vilka vidare kommer bearbetas under våren och sommaren. Tyskland är en viktig exportmarknad som förväntas långsiktigt att bli värdefull för applikationen Diabetes Foot Screening.
  • Den 20/4 2022 meddelar VibroSense i pressmeddelande att St. Olavs Universitetssjukhus i Trondheim går över till VibroSense Meter® II-systemet, vilket innebär att alla kliniker för Arbets- och Miljömedicin på universitetssjukhusen i Norge har uppgraderat till VibroSense Meter® II.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • VibroSense rapporterar positiva reaktioner i Tyskland under Bolagets deltagande på DIABETES KONGRESS 2022 i Berlin 25-28 maj och besökt första potentiella KOL-kliniker

VibroSense avancerar till nya marknader
– VD Hans Wallin om året som gått

Det senaste året har varit intensivt för VibroSense. Vi har växlat upp aktiviteter på utvalda exportmarknader och samtidigt kunnat befästa vår närvaro på den svenska marknaden. Bakom framgångarna ligger den strategiskt utarbetade plan som vi noggrant följer, samt återkommande kunder i vår befintliga kundstock. Vi är särskilt stolta över vår hittills största order från det kinesiska storföretaget Genertec Universal Medical Group (UMCARE), till ett värde av drygt 38 miljoner SEK. Ordern markerar ett viktigt genombrott för VibroSense i Kina. Samtliga aktiviteter vi genomfört under året är viktiga steg på vår väg att bli ett starkt tillväxtbolag och vi räknar med att dessa kommer att ge ett positivt avtryck i vår försäljning under 2022/23.

Ökad omsättning
Under räkenskapsåret 2021/2022 ökade bolagets nettoomsättning med 5,4%. Våra intensifierade marknadsinsatser bidrar till att vi upplever en ökad medvetenhet från kundsidan om VibroSense och våra produkter. Detta har lett till lovande samarbeten både i Sverige och på exportmarknader vilket bygger en grund till ökad framtida försäljning. Bolagets aktiviteter ger effekt även om de ännu inte har gett ett tydligt avtryck i vår försäljning. Vi förväntar oss däremot en betydligt starkare försäljningsutveckling under nästa räkenskapsår.

Exportgenombrott i Kina
Vi är stolta över att under året levererat flera viktiga milstolpar kopplade till den kinesiska marknaden. I februari 2022 erhöll kinesiska UMCARE exklusiv rättighet att sälja VibroSense Meter® II i Kina. Som en del av avtalet ingår en första och rekordstor order till ett värde av drygt 38 miljoner SEK. Vi ser det som ett bevis på en stark tilltro till vår teknologi och den enorma potential som finns i VibroSense produkter på den kinesiska marknaden. UMCARE är ett av de största statligt ägda bolagen inom kinesisk sjukvård med en etablerad infrastruktur för distribution, marknadsföring och försäljning i Kinas samtliga provinser. Man blir en oerhört stark partner till VibroSense och vi ser mycket goda affärsmöjligheter i Kina.

Etablering på den tyska marknaden
Lanseringen av Diabetes Foot Screening i Tyskland har påbörjats och vi har tagit våra första steg i vår bearbetning av marknaden. Vår gedigna kartläggning av den tyska marknaden och initiala kontakter med diabeteskliniker har börjat ge resultat. Ett antal tänkta referensklinker har besökts under juni månad och intresset för vår produkt Diabetes Foot Screening är seriöst. Dessa kliniker ska bearbetas ytterligare, samtidigt som vi arbetar intensivt med att skapa en anpassad lösning att söka ”reimbursement” för vår produkt på den tyska marknaden. Det kommer på sikt att stärka våra möjligheter till ytterligare ökad försäljning.

Starkare position i Sverige
Med en framgångsrik första fas i lanseringen av Diabetes Foot Screening i Sverige, har vi påbörjat etableringen inom segmentet Diabetes. Våra samarbeten med två av landets ledande universitetskliniker har utvecklats positivt och går framåt. Detta är viktigt när vi nu närmar oss en fas med bredare kommersialisering. Nästa steg blir att öppna en dialog med primärvården som också har visat ett tydligt intresse för vår produkt. Inom segmentet företagshälsovård (FHV) har samarbetet med Avonova fördjupats. Vi har levererat ett antal instrument under året och vår existerande kundbas har breddats. FHV står alltjämt för merparten av Bolagets intäkter, men vi ser en god tillväxtpotential inom Diabetes under det kommande året.

Lovande forskningsresultat
Under året har vi också fått mycket lovande resultat vid behandling av cancer. Här finns ytterligare en stor potential för vår VibroSense Meter som kan bli ett viktigt verktyg för att minimera nervskador orsakade av cellgiftsbehandling.

Ett starkare 2022/2023
Vi är otroligt glada över att den plan vi arbetar efter har börjat att bära frukt och resulterat i ett stabilt räkenskapsår. Under det kommande året ska vi fortsätta arbeta för att realisera den enorma potential som finns för VibroSense på marknaden. Vi har en stark tro på framtiden och välkomnar alla aktieägare till ett ännu mer framgångsrikt 2022/2023. 

     Hans Wallin, VD

Prenumerera