Bokslutskommuniké 2017-07-01 – 2018-06-30

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Med ”Bolaget” eller ”VibroSense” avses VibroSense Dynamics AB med organisationsnummer 556669-2223. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år.

Tolv månader (2017-07-01 till 2018-06-30)  

 • Totala rörelseintäkter inklusive bidrag från Vinnova och EU samt försäljningsintäkter uppgick till 596 024 (1 437 498) SEK.
 • Försäljningsintäkterna netto för VibroSense Meter under perioden uppgick till 496 024 (677 140) SEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -10 634 108 (-8 609 192) SEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -1,09 (-0,96) SEK.
 • Soliditeten** uppgick till 81 (91) %.

Fjärde kvartalet (2018-04-01 till 2018-06-30) 

 • Totala rörelseintäkter inklusive bidrag från Vinnova och EU samt försäljningsintäkter uppgick till 80 680 (16 950) SEK.
 • Försäljningsintäkterna netto för handinstrumentet under perioden uppgick till 80 680 (16 950) SEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 604 286 (-2 715 349) SEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,37 (-0,30) SEK.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för fjärde kvartalet 2017/18: 9 712 113 (8 959 680) aktier. Totalt antal aktier i VibroSense per den 30 juni 2018:
9 712 113 (8 959 680). Genomsnittligt antal aktier under räkenskapsåret 2017/18 uppgick till 8 815 493
(
8 516 619)

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2017/18 (2017-07-01 – 2018-06-30)

Första kvartalet

 • VibroSense meddelar i slutet av juli 2017 att Hematologiavdelningen vid Skånes universitetssjukhus i Lund har fått ett etiskt tillstånd att genomföra en pilotstudie med VibroSense Meter. Syftet med studien är att mäta graden av nervskador orsakade av cellgifter vid behandling av benmärgscancer
 • I slutet av augusti meddelar bolaget att man, som en konsekvens av ett väntat marknadsbehov, beslutat att utöka funktionaliteten i det nya instrumentet så att det även klarar att undersöka händer. CE-märkningen förskjuts därmed till våren 2018.
 • Den 27 september meddelas att en första patient undersökts i pilotstudien som genomförs av Hematologiavdelningen vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

Andra kvartalet

 • I början av oktober 2017 meddelar VibroSense att ett samarbete inletts med två europeiska återförsäljare i Storbritannien, Tyskland och Benelux-länderna.
 • VibroSense meddelar den 1 november att man erhållit mycket goda resultat i en studie där man mätt upp referensdata från 750 friska män och kvinnor. Materialet, som består av data från både händer och fötter, skall användas i bolagets nya instrument VibroSense Meter II.
 • I slutet av november delges att VibroSense Dynamics har levererat ett nytt och unikt referensmaterial till en studie på Endokrinologen på universitetssjukhuset i Malmö. Referensmaterialet ska användas för att diagnostisera känseln i fötter hos diabetespatienter. Målet är att finna känselförändringar i ett tidigt skede för att kunna förhindra uppkomst av fotsår och efterföljande amputation.
 • VibroSense meddelar den 5 december 2017 att man erhållit ett patent i Brasilien på en nyckelkomponent i bolagets teknologi.

Tredje kvartalet

 • Den 22 januari 2018 meddelar bolaget att Onkologiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus beslutat att göra en studie inom området CIPN, ChemoTherapy Induced Peripheral Neuropathy. Studien skall genomföras med hjälp av VibroSense Meter för att undersöka neurologiska biverkningar i händer och fötter vid behandling med oxaliplatin.
 • I slutet på februari meddelas att fyra Arbets- och Miljömedicinkliniker i Sverige och TestMiljö Halland kommer att utvärdera det nya instrumentet VibroSense Meter II ur ett kliniskt perspektiv.
 • Den 5 mars 2018 meddelar VibroSense att samtliga innehavare av teckningsoptioner av serie 2015/2018 har beslutat att nyttja sina optioner. Innehavare av teckningsoptioner av serie 2015/2018 är styrelseledamöter samt nyckelpersoner i bolaget. Bolaget tillförs därmed 815 628 kronor.
 • VibroSense meddelar den 12 mars 2018 att bolagets nya produktfamilj VibroSense Meter II har erhållit mönsterskydd i Kina.
 • Den 19 mars 2018 meddelas att bolaget fått den första kommersiella ordern inom affärsområdet Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy (CIPN) från Onkologiska kliniken vid Linköpings universitetssjukhus.
 • VibroSense genomför under tredje kvartalet 2017/18 en inlösen av optioner av serie TO 1B, som tecknas motsvarande en teckningsgrad om cirka 84,4 procent. Bolaget tillförs därmed initialt cirka 6,5 MSEK före emissionskostnader.

Fjärde kvartalet 

 • Den 14 april mars 2018 meddelar VibroSense att den beslutade studien vid Onkologiska kliniken vid Skånes Universitetssjukhus har fått etiskt tillstånd. Syftet med studien är att undersöka till vilken grad VibroSense Meter kan användas för att upptäcka nervskador (neuropati) som uppstår vid behandling av kolorektalcancer med cellgiftet oxaliplatin.
 • Den 26 april meddelas att en studie, som gjorts med VibroSense Meter I publicerats i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE. I studien har man visat att 18 procent av undersökta barn från Skåne med diabetes typ-1 uppvisar begynnande tecken på nervskador i fötterna, perifer neuropati. Barn som använde insulinpump istället för insulinpenna uppvisade lägre grad av begynnande perifer neuropati. I studien väcks frågor kring valet av de kliniska screeningmetoder som rekommenderas i Sverige idag för att upptäcka nervskador i fötterna hos barn, ungdomar och vuxna med diabetes.
 • I början av maj 2018 meddelas att bolagets nya produktfamilj VibroSense Meter II har erhållit ett mönsterskydd i Japan.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 26 juli meddelar VibroSense att bolagets nya produkt, VibroSense Meter II, erhållit ett registreringsbevis för CE-märkningen från läkemedelsverket. Produkten är därmed CE-märkt och uppfyller alla krav för att säljas, som ett medicintekniskt instrument klass I, inom EU.

VD Toni Speidel har ordet

Då var ytterligare ett verksamhetsår avslutat vilket tillika är bolagets tredje år på Spotlight Stock Market. När bolaget noterades i maj 2015, var målsättningen att utveckla ett nytt instrument för diagnostikstöd av nervskador hos diabetespatienter genom att mäta vibrationskänseln i fötter. Jag kan nu konstatera att vi uppnått detta mål plus att vi har gjort ytterligare framsteg utöver våra ursprungliga planer.Innan jag går in på detta vill jag först kommentera några av årets mest väsentliga händelser.Under det fjärde kvartalet avslutade vi utvecklingen av VibroSense Meter II inför CE-märkningen som följde i juli. Den nya produkten är avsedd att ge ett starkt stöd vid diagnostik av perifera nervskador i både händer och fötter. Vidare publicerades resultatet från en betydelsefull studie på barn med typ1 diabetes i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE, vilket jag ser som ett kvitto på att vårt instrument och metod kan göra en stor skillnad i den löpande hälsokontrollen av barn med typ1 diabetes.

Under året har vi erhållit godkännande av patent och mönsterskydd i Brasilien, Kina och Japan vilket förstärker bolagets IP-skydd ytterligare.

I mars 2018 tillfördes cirka 7 MSEK genom nyttjandet av personaloptioner och teckningsoptioner av serie TO 1 B samt serie 2015/2018. Likviden kommer främst finansiera marknadsförings- och försäljnings-aktiviteter i samband med lanseringen av det nya instrumentet. Jag vill rikta ett stort och varmt tack till alla aktieägare som valt att vara med på vår resa.

Vi har lyckats hålla nere utvecklingskostnaderna vilket återspeglas i årets resultat där också kostnaderna för produktionsverktyg och en förserie på 20 enheter ingår.

För nytillkomna aktieägare vill jag passa på att göra en summering av vad vi åstadkommit de tre senaste åren. När bolaget noterades på Spotlight Stock Market (dåvarande Aktietorget) var utgångsläget att vi hade ett instrument avsett för stöd vid diagnostik av nervskador i händer orsakade av vibrerande verktyg. Vi hade också gjort pilotstudier på fötter för att bevisa att det gick att anpassa vår teknologi för att undersöka diabetesrelaterade nervskador i fötter. Vårt mål var därvid att utveckla ett fotinstrument och visa att det skulle fungera att undersöka känseln (sensorisk nervfunktion) i fötter på vuxna diabetespatienter.

Nu tre år senare har vi dels utvecklat en helt ny produktfamilj som klarar att undersöka både händer och fötter och dels visat att vår teknologi kan upptäcka tidiga, så kallade subkliniska, förändringar av den sensoriska nervfunktionen i fötter. Förutom detta har vi också visat att vår teknologi fungerar på både barn och vuxna med typ1 diabetes. Dessa framsteg ser vi som en oerhörd potential för vården av diabetespatienter, inte bara för att undvika fotsår och amputation utan även för att kunna reducera och i vissa fall kanske helt undvika nervskador orsakade av diabetes.

Utöver att ha uppfyllt det vi lovat har vi initierat ett helt nytt affärsområde, nämligen diagnostikstöd för att bedöma nervskador som är en vanlig komplikation vid behandling av cancer med cellgifter. På rekordfart har tre studier startats, två inom kolorektalcancer och en inom benmärgscancer.

Vårt mål inom cancerbehandling är att ge läkarna ett kraftfullt verktyg som erbjuder ett starkt stöd för individpassad dosering av cellgifter för att reducera eller undvika bestående nervskador. Användningen av cellgifter ökar för närvarande markant i Sverige vilket beror på att många patent har förfallit och som har medfört rejält sänkta kostnader för cellgifter.

Frågan om vibrationsskador uppmärksammas i allt högre grad av media och företagshälsovården vilket ökar våra möjligheter att sälja vårt nya instrument till ett bredare skikt inom företagshälsovården.

Behovet av förbättrad diagnostik för neuropati är mycket stort och ökande. Jag är stolt över vad VibroSense och våra forskningspartners har åstadkommit hittills och jag ser med stor tillförsikt fram emot att sälja våra system till sjuk- och hälsovård. Vårt nästa steg är nu att ändra fokus från utveckling till försäljning och vi är full färd med att anpassa organisationen för denna uppgift.

Toni Speidel

VD, VibroSense Dynamics AB

Kontakt
Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB,
Tel: +46 40 650 14 12
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.com


Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar  medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till primärvård, företagshälsovård, sjukhus och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på AktieTorget och har sitt säte i Malmö, Sverige.

Om oss

VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter genom att mäta förmågan att känna noga kontrollerade vibrationer i huden. Vår vision är att bolagets produkter ska upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln, oavsett orsak, så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.

Prenumerera

Dokument & länkar