Delårsrapport 1

2017-07-01 – 2017-09-30

Sammanfattning av delårsrapport

Med ”Bolaget” eller ”VibroSense” avses VibroSense Dynamics AB med organisationsnummer 556669-2223. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år. Notera att Bolaget tillämpar brutet räkenskapsår.

Första kvartalet (2017-07-01 till 2017-09-30)  

  • Totala rörelseintäkter inklusive bidrag från Vinnova och EU samt försäljningsintäkter uppgick till 99 300 (392 925) SEK.
  • Försäljningsintäkterna netto för handinstrumentet under perioden uppgick till 99 300 (392 925) SEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till – 2 273 208 (- 1 069 000) SEK.
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,25 (-0,14) SEK.
  • Soliditeten** uppgick till 87,0 (88,2) %.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för första kvartalet 2017/18: 8 959 680 (7 466 400) aktier. Totalt antal aktier i VibroSense per den 30 september 2017: 8 959 680 (7 466 400).

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser under första kvartalet (2017-07-01 – 2017-09-30)

  • VibroSense meddelar i slutet av juli 2017 att Hematologen på Skånes universitetssjukhus i Lund har erhållit etiskt godkännande att genomföra en pilotstudie med VibroSenses instrument VibroSense Meter. Syftet med studien är att mäta graden av nervskador orsakade av cellgifter vid behandling av cancer.
  • VibroSense meddelar i slutet av augusti 2017 att Bolaget beslutat att inkludera funktionalitet för att undersöka händer i det nya instrumentet, vilket planeras att lanseras under det fjärde kvartalet 2017. Beslutet innebär att CE-märkning av det nya instrumentet senareläggs till första kvartalet 2018.
  • VibroSense informerar om att den första patienten har undersökts i pilotstudien på Hematologen på Skånes universitetssjukhus i Lund.
  • Den 29 september 2017 håller VibroSense årsstämma. Kommuniké från årsstämma finns tillgänglig på VibroSenses (www.vibrosense.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • VibroSense meddelar i början av oktober 2017 att Bolaget, som ett led i förberedelser inför lansering av Bolagets kombinerade fot- och handinstrument, inlett samarbete med två europeiska återförsäljare.

VD Toni Speidel har ordet

Vi har nu avslutat verksamhetsårets första kvartal och jag tar därför tillfället i akt att kommentera några av kvartalets mest väsentliga händelser samt uppdatera om den utveckling som sker.

Intresset för vårt kommande instrument är stort och under vår pågående pre-lansering upptäckte vi att det fanns ett ännu större intresse för ett kombinerat instrument som kan undersöka både fötter och händer. Läkarna ser också detta som en mycket värdefull funktion för så kallad differentialdiagnostik.

Vid insamlingen av klinisk referensdata till vårt nya instrument (normal-material) har vi registrerat data för både fötter och händer. Vi har snart ett av väldens största samlade referensmaterial inom området. I augusti beslutade vi därför att lägga till funktionalitet för att undersöka både händer och fötter i det nya instrumentet.

Vi kommer nu kunna erbjuda marknaden ett synnerligen kraftfullt instrument som baseras på mer än 30 års klinisk forskning med egenutvecklade algoritmer och referensdata. Vår plan är att leverera vårt nya CE-märkta instrument till utvalda kunder redan under våren 2018. Lanseringen av det nya systemet inleds dock under Q4 2017 med hjälp av en förserie som skall tillverkas inom kort.

Det nya instrumentet har fler och bättre funktioner vilket även medfört ett intresse hos våra befintliga kunder. Ett samarbete har nyligen inletts med Arbets- och Miljömedicin i Göteborg och Umeå som skall utvärdera det nya instrument och hjälpa oss med att skräddarsy screening med vårt instrument inom affärsområdet vibrationsskador.

Som ett led i lanseringen av det nya fot- och handinstrumentet har vi inlett ett samarbete med två återförsäljare som verkar i Storbritannien, Tyskland och Benelux-länderna.

Det är svårt att inte ryckas med av det stora underliggande behovet av tidig diagnostik av begynnande nervskador i händer och fötter. Enligt officiell statistik finns det mellan 500 miljoner och 1 miljard berörda människor i världen. Vårt mål är att satsa på fyra större affärsområden, vibrations-skador, diabetes, behandling av cancer med cellgifter samt klinisk neurofysiologi och neurologi.

Av dessa affärsområden bedömer vi att det finns ett akut behov av vår teknologi inom vibrationsskador och cancerbehandling med cellgifter. Det största behovet finns fortfarande inom diabetes med alla dess former. Idag uppskattas att 7 % av världens befolkning har diabetes, en epidemi som dessutom hela tiden ökar.

Under det gångna kvartalet erhöll Hematologiavdelningen vid Skånes universitetssjukhus i Lund ett etiskt tillstånd för en cancerstudie med VibroSense Meter. Studien är tänkt att göras med syftet att mäta graden av nervskador orsakade av cellgifter vid behandling av cancer. Nervskador orsakade av cellgifter är ett stort problem inom cancervården idag och det finns ett uttalat behov att kunna mäta och kvantifiera graden av nervskador.

Studien går bland annat ut på att undersöka hur olika doser av cellgifter ger upphov till så kallad Chemo-therapy Induced Peripheral Neuropathy (CIPN). Detta är en viktig studie för oss eftersom det öppnar upp ytterligare ett område för vår metod och vårt instrument. Dels kan instrumentet komma att användas i studier och dels i ett senare skede även i den kliniska vården av patienter som behandlas med cytostatika-läkemedel.

Studien på Hematologen har startats med rekordfart och första patienten undersöktes under september månad. Detta vittnar om ett potentiellt stort intresse att förbättra behandlingar med cellgifter för att reducera graden av komplikationer i form av nervskador.

Vi har ett spännande verksamhetsår framför oss med bl.a. lansering av vårt nya fot- och handinstrument. Jag har stor tilltro till VibroSense och vill passa på att tacka er aktieägare för det intresse som visas.  

Toni Speidel

VD, VibroSense Dynamics AB

Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB, 040 – 650 14 12, info@vibrosense.com
www.vibrosense.com

Denna information är sådan information som VibroSense Dynamics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2017.


VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och marknadsför medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid perifer sensorisk neuropati, dvs nervskador i händer och fötter till sjukhus, diabetesmottagningar, företagshälsovård, vårdcentraler och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på AktieTorget och har sitt säte i Malmö, Sverige

Om oss

VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter genom att mäta förmågan att känna noga kontrollerade vibrationer i huden. Vår vision är att bolagets produkter ska upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln, oavsett orsak, så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.

Prenumerera

Dokument & länkar