Delårsrapport 1 - 25% ökad försäljning under Q1

Report this content

Första kvartalet har inneburit nya framsteg för VibroSense. Topprankade tyska diabeteskliniker har beslutat att utvärdera VibroSense Meter ® II vilket i sin tur kan skapa starka referenskunder för bolaget i Tyskland. Under september månad levererades de första två exemplaren av instrument till Kina – en viktig milstolpe för bolagets ambition att skapa en stark position på den kinesiska marknaden, som är den största i världen för diabetesvård.

Med ”Bolaget” eller ”VibroSense” avses VibroSense Dynamics AB (publ) med organisationsnummer 556669–2223. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år. Bolaget tillämpar brutet räkenskapsår.

Första kvartalet (2022-07-01 till 2022-09-30)

  •  Nettoomsättningen uppgick till 375 933 (300 313) SEK och består av intäkter avseende försäljning och uthyrning av fot- och handinstrument.
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 439 636 (-1 549 568) SEK.
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,10 (-0,13) SEK.
  • Soliditeten** uppgick till 79 (88,9) %.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för första kvartalet 2022/23: 15 102 009 (15 102 009). Totalt antal aktier i VibroSense per den 30 september 2022: 15 102 009 (15 102 009).  

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser under första kvartalet (2022-07-01 – 2022-09-30)

  • VibroSense meddelar den 12 september att Diabeteskliniken Herz und Diabetescentrum Nordrhein-Westfalen (HDZ NRW) utvärderar VibroSense Meter® II med planerad start den 22 september 2022.
  • VibroSense offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2021/2022 den 12 september.
  • VibroSense meddelar den 23 september att de första två instrumenten VibroSense Meter® II, har levererats till Kina och mottagits av VibroSense kinesiska partner UMCARE. Instrumenten med dess applikation "Diabetic Foot Screening" ingår som en del i UMCAREs satsning att förbättra vården av diabetesfoten i Kina.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • VibroSense meddelar den 6 oktober att diabeteskliniken på Universitetsjukhuset Klinikum Stuttgart utvärderar VibroSense Meter® II med start den 11 oktober 2022. I samband med detta diskuteras även ett forskningssamarbete mellan kliniken och VibroSense med fokus på nervskador i fötterna orsakade av diabetes.
  • Den 6 oktober håller VibroSense årsstämma i Bolagets lokaler i Malmö. Protokoll med fattade beslut finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.vibrosense.se).

Prenumerera