Delårsrapport 3

Sammanfattning av delårsrapport

Med ”Bolaget” eller ”VibroSense” avses VibroSense Dynamics AB med organisationsnummer 556669-2223. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år.

Nio månader (2016-07-01 till 2017-03-31)  

 • Totala rörelseintäkter inklusive bidrag från Vinnova och EU samt försäljningsintäkter uppgick till 1 420 548 (1 064 581) SEK.
 • Försäljningsintäkterna netto för handinstrumentet under perioden uppgick till 660 190 (228 287) SEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 893 843 (- 3 088 540) SEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till – 0,79 (- 0,41) SEK.
 • Soliditeten** uppgick till 85,2 (98,9) %.

Tredje kvartalet (2017-01-01 till 2017-03-31) 

 • Totala rörelseintäkter inklusive bidrag från Vinnova och EU samt försäljningsintäkter uppgick till 79 740 (381 271) SEK.
 • Försäljningsintäkterna netto för handinstrumentet under perioden uppgick till 79 740 (81 600) SEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 2 799 447 (- 502 379) SEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till – 0,37 (- 0,07) SEK.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för tredje kvartalet 2016/17: 7 466 400 (7 466 400) aktier. Totalt antal aktier i VibroSense per den 31 mars 2017: 7 466 400 (7 466 400). Genomsnittligt antal aktier under årets första nio månader uppgick till 7 466 400 (7 466 400). Härutöver finns 1 493 280 nyemitterade B-aktier vilka registrerades hos Bolagsverket efter periodens utgång. Efter registrering hos Bolagsverket uppgår antalet aktier i Bolaget till 8 959 680 stycken (varav oförändrat 448 840 A-aktier).

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet (2017-01-01 – 2017-03-31)

 • Den 25 januari 2017 publiceras kommuniké från extra bolagsstämma i VibroSense. Kommuniké finns tillgänglig på Bolagets (www.vibrosense.com) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.
 • VibroSense meddelar i februari att Bolaget fått en Intention to Grant från European Patent Office (EPO) gällande Bolagets patentansökan för Europa. Detta innebär att EPO har för avsikt att godkänna patentet.
 • I mars meddelar VibroSense att Bolaget fått avslag på sin ansökan till Horizon 2020.
 • VibroSense genomför under tredje kvartalet en emission av units som övertecknas motsvarande en teckningsgrad om cirka 174 procent. Bolaget tillförs därmed initialt cirka 15,3 MSEK före emissionskostnader. Sista dag för BTU var den 4 maj 2017 och första dag för handel med de vidhängande teckningsoptionerna av serie TO 1 var den 12 maj 2017.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I början av april meddelar Bolaget att forskningsresultat från en studie med Bolagets metod Multifrekvens Vibrametri ska presenteras vid American Diabetes Associations (ADA) Scientific Sessions i San Diego, USA, i juni 2017
 • VibroSense meddelar i slutet av april att Herlevs sjukhus i Danmark beställt ytterligare ett system. Systemet ska bland annat användas inom en studie som rör Raynauds syndrom, det som brukar benämnas vita fingrar.

VD Toni Speidel har ordet

Vi har nu avslutat räkenskapsårets tredje kvartal och jag tar därför tillfället i akt att kommentera några av kvartalets mest väsentliga händelser samt uppdatera om utvecklingen som sker.

Kvartalets mest väsentliga händelse var den emission av units vi genomförde i mars 2017. Vi genomförde emissionen för att finansiera CE-märkning samt produktionsuppstart av vårt fotinstrument, vilket vi planerar att lansera under slutet av 2017. Vidare genomförde vi emissionen för att finansiera forskningsstudier, patentansökning, marknadsföring och försäljning. Emissionen blev övertecknad motsvarande en teckningsgrad om cirka 174 procent. Intresset för vår emission var således stort och jag vill tacka alla som deltog i emissionen och tror på vårt bolag.

Under bokslutsårets första nio månade redovisas en fakturerad försäljning av handinstrumentet och tillhörande tjänster på drygt 660 KSEK vilket är en ökning på över 100% jämfört med föregående år. Jag ser detta som ett mycket gott tecken, inte minst med tanke på att bolaget har fokuserat hårt på att utveckla det nya fotinstrument med en pre-lansering som inleddes hösten 2016. Vi kan nu också se ett tydligt behov av en kombination av hand- och fotinstrument, till exempel vid behandling av cancer med cellgifter som kan ge komplikationer i form av nervskador både i händer och fötter.

I början av oktober 2016 meddelade vi att Herlevs sjukhus i Danmark har beställt ett VibroSense Meter®-system för mätning av känsel i händer. Vi meddelade vid denna tidpunkt att vi bedömde ordern som en prestigeorder. I slutet av april 2017 kunde vi meddela att vi sålt ytterligare ett system till Herlevs sjukhus, detta system ska bl.a. användas inom en studie som rör Raynauds syndrom, det som brukar benämnas ”vita fingrar”. Att Herlevs sjukhus köpt ytterligare ett VibroSense Meter®-system visar att vi har goda möjligheter att sälja såväl hand- som fotinstrument i syfte att användas i forskningsstudier. Det pågår tiotusentals studier runt om i världen där sjukhus, universitet och läkemedelsbolag undersöker det centrala och perifera nervsystemet. Dagens kliniska metoder kan emellertid inte upptäcka små förändringar i neurologisk status, vilket öppnar upp stora möjligheter för vårt system.

VibroSense arbetar ständigt med att säkra sina immateriella rättigheter. En väsentlig del av vår teknologi är redan patenterad och i februari 2017 meddelande Europeiska patentverket (EPO) att de har för avsikt att godkänna vår patentansökan. Patentet omfattar såväl apparat som metod och förstärker vårt IP-skydd ytterligare. I vårt pågående utvecklingsarbete med vårt fotinstrument har vi utvecklat nya funktioner som kan komma att patenteras. Vi arbetar löpande med vår patentbyrå för att se om det går att få ytterligare patent.

Jag kan även meddela att vi i mars 2017 fick besked från Horizon 2020 att vi inte tilldelas anslag. Vi erhöll emellertid bra betyg och EU-kommissionen har utfärdat ett så kallat ”Seal of Excellence” vilket är till hjälp om VibroSense ansöker om andra EU-bidrag i framtiden. Avslaget innebär inte några negativa konsekvenser för VibroSense, utan vi fortsätter enligt tidigare kommunicerad plan. Den emissionslikvid vi erhöll genom vår emission av units i mars 2017 bedömer vi vara tillräcklig för att uppnå de milstolpar vi har utlovat.

Som en avslutning vill jag hälsa de nya aktieägare som deltog i vår emission av units varmt välkomna och tacka de befintliga ägare som deltog. Vi har en spännande utveckling framför oss med planerad lansering av fotinstrument under slutet av 2017. Tack för att ni är med på vår resa.

Toni Speidel

VD, VibroSense Dynamics AB

Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB, 040 – 650 14 12, info@vibrosense.com
www.vibrosense.com

Denna information är sådan information som VibroSense Dynamics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2017.


VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och marknadsför medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på  AktieTorget och har sitt säte i Malmö, Sverige.

Om oss

VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.VibroSense grundades 2005 och har sitt säte i Malmö, Sverige. Företagets vision att bolagets produkter skall kunna upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln, oavsett orsak, så att patienter och deras vårdgivare kan anpassa behandlingen eller sätta in förebyggande åtgärder för att förhindra, reducera eller fördröja uppkomsten av nervskador i händer och fötter.

Prenumerera

Dokument & länkar