Delårsrapport 3

Report this content

Sammanfattning av delårsrapport

Med ”Bolaget” eller ”VibroSense” avses VibroSense Dynamics AB (publ) med organisationsnummer 556669–2223. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år. Notera att Bolaget tillämpar brutet räkenskapsår.

Nio månader (2020-07-01 till 2021-03-31)

 • Totala rörelseintäkter uppgick till 608 426 (1 080 266) SEK och består av intäkter avseende försäljning och uthyrning av fot- och handinstrument.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 380 931 (-5 003 732) SEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,39 (-0,52) SEK.
 • Soliditeten** uppgick till 90,3 (90,6) %.

Tredje kvartalet (2021-01-01 till 2021-03-31)

 • Totala rörelseintäkter uppgick till 435 608 (560 661) SEK och består av intäkter avseende försäljning och uthyrning av fot- och handinstrument.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 509 517 (-1 594 051) SEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,11 (0,16) SEK.
 • Soliditeten** uppgick till 90,3 (90,6) %.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för tredje kvartalet 2021: 13 902 009 (12 302 009). Totalt antal aktier i VibroSense per den 31 mars 2021    13 902 009 (12 302 009).

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet (2021-01-01–2021-03-31)

 • Den 19 januari 2021 meddelar VibroSense en uppdatering av marknadsläget och att Bolaget fortsätter att utvecklas positivt. Inom segmentet Företagshälsovård gör Bolaget framsteg och inom Diabetes har VibroSense påbörjat marknadsbearbetning och lansering av applikationen Diabetes Foot Screening. VibroSense har också inlett ett arbete med att kartlägga diabetesmarknaden i Tyskland.
 • Den 27 januari 2021 meddelar VibroSense att man tecknar avtal med Inission Malmö AB som produktionspartner och ökar härigenom produktionskapaciteten. Avtalet tecknas efter en utförlig utvärdering och provproduktion av Bolagets instrument VibroSense Meter® II och omfattar nyckelfärdig produktion samt inköp av material och komponenter.
 • Den 11 februari 2021 meddelar VibroSense att Bolaget erbjuder alla kunder som har företagets äldre instrument att uppgradera dessa till den nya produkten VibroSense Meter® II. Bakgrunden till uppdateringsprogrammet är det nya regulatoriska regelverket Medical Device Regulation (MDR) som träder i kraft den 26 maj 2021.
 • Den 12 februari 2021 offentliggör VibroSense delårsrapport 2, för perioden 2020-07-01 – 2020-12-31.
 • Den 4 mars 2021 meddelar VibroSense att Bolaget ansöker om patent på biomarkör för att förutsäga risken för nervskador vid behandling av cancer med nervskador. Patentet bygger på en pilotstudie som utfördes under 2018–2020 i samarbete med Onkologiska kliniken vid Skånes Universitetssjukhus i Lund och Malmö samt Centralsjukhuset i Kristianstad. Resultat från studien visar att instrumentet VibroSense Meter® och dess teknologi kan användas för att förutsäga risken för att få bestående nervskador vid behandling av cancer med cellgifter. Upptäckten bedöms kunna bana väg för en helt ny biomarkör som kan ge ett värdefullt stöd vid cellgiftsbehandling av cancer.
 • Den 23 mars 2021 meddelar VibroSense att intresset för Bolagets uppdateringsprogram varit stort bland flera kliniker inom Arbets- och miljömedicin i Sverige och Norge. Flera affärer är redan genomförda och offerter ligger ute. Bolaget bedömer att flera nuvarande kunder kommer uppgradera sina instrument.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 1 april 2021 meddelar VibroSense att en opinionsbildare i Nederländerna med en ledande position i ”Dutch Association of Diabetes Podiatrists” har tagit beslut att utvärdera applikationen Diabetes Foot Screening i instrumentet VibroSense Meter® II. Instrumentet ger ett starkt stöd vid diagnostik av nervskador i fötter orsakade av Diabetes, så kallad Diabetic Peripheral Neuropathy. Kliniken som ska utvärdera VibroSense Meter® II är en av de mest välrenommerade i Nederländerna.
 • Den 13 april 2021 meddelar VibroSense att Bolaget, i samarbete med Business Sweden, inleder en kartläggning av den tyska marknaden för Diabetes Foot Screening. Kartläggningen innefattar tre delmoment: identifiering av ledande kliniker och opinionsledare (KOL), analys av det tyska reimbursement-systemet, samt att identifiera och ta en första kontakt med potentiella distributörer.
 • Den 16 april 2021 meddelar VibroSense att Bolaget tillförs cirka 6,8 MSEK (före emissionskostnader) genom inlösen av teckningsoptioner av serie 2020/2021. Totalt nyttjades 1 200 000 teckningsoptioner av serie 2020/2021, vilket motsvarar en nyttjandegrad om 100 procent. Därmed tillförs Bolaget 6,8 MSEK före emissionskostnader. Genom emissionslikviden kan Bolaget fortsätta både med sin expansion utanför Sverige och lanseringen av Diabetes Foot Screening.
 • Den 27 april 2021 meddelade VibroSense att bolaget efter målmedvetet försäljningsarbete under de senaste månaderna ser en positiv trend i orderingången. Nuvarande försäljning och orderingång kommer påverka räkenskapsårets fjärde kvartal positivt (1/4–30/6 2021) då försäljningen vid tidpunkten för publicering av föreliggande rapport ökat med 170 procent jämfört med samma period föregående år.

Prenumerera

Dokument & länkar