Delårsrapport 3 - Väsentligt ökad försäljning under Q1-Q3

Report this content

– VD Hans Wallin har ordet

VibroSense inleder försäljning i Tyskland och förbereder lansering i Kina.
Under det tredje kvartalet startade VibroSense nya samarbeten och expanderade verksamheten i Tyskland. Den viktigaste händelsen var dock tecknandet av ett exklusivt distributörsavtal med det kinesiska statsägda bolaget Genertec Universal Medical Group (UMCARE) för försäljning och distribution av produkten VibroSense Meter® II på den kinesiska marknaden. I samband med tecknandet av distributörssavtalet fick VibroSense en order från UMCARE värd cirka 38 MSEK, villkorad med att VibroSense Meter® II får marknadsgodkännande i Kina.

Sammanfattning av delårsrapport

Med ”Bolaget” eller ”VibroSense” avses VibroSense Dynamics AB (publ) med organisationsnummer 556669–2223. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år. Bolaget tillämpar brutet räkenskapsår.

Tredje kvartalet (2022-01-01 till 2022-03-31)

 • Totala rörelseintäkter uppgick till 332 895 (435 608) SEK och består av intäkter avseende försäljning och uthyrning av fot- och handinstrument.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 921 640 (-1 509 517) SEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,13 (-0,11) SEK.

Nio månader (2021-07-01 till 2022-03-31)

 • Totala rörelseintäkter uppgick till 1 067 605 (608 426) SEK och består av intäkter avseende försäljning och uthyrning av fot- och handinstrument.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 631 437 (-5 380 931) SEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,37 (-0,39) SEK.
 • Soliditeten** uppgick till 86 (90,3) %.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för tredje kvartalet 2021/22: 15 102 009 (13 902 009). Totalt antal aktier i VibroSense per den 31 mars 2022: 15 102 009 (13 902 009).  

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet (2022-01-01 – 2022-03-31)

 • Den 13/1 2022 meddelar VibroSense att instrumentet VibroSense Meter® II ingår som en del i en explorativ klinisk studie på Posturalt ortostatiskt takykardisyndrom (POTS). Syftet med studien är att undersöka om POTS även ger störningar i det perifera nervsystemet.
 • Den 17/2 2022 meddelar VibroSense att Bolaget tecknar ett exklusivt distributörsavtal med det kinesiska statsägda bolaget Genertec Universal Medical Group (UMCARE). Med distributörsavtalet får UMCARE exklusiv rättighet att sälja VibroSense produkt VibroSense Meter® II, med inriktning på screening av diabetesfötter, på den kinesiska marknaden. I distributörsavtalet ingår också att UMCARE kommer göra omfattande insatser inom marknadsföring och försäljning på den kinesiska marknaden.
 • Den 17/2 2022 meddelar VibroSense att Bolaget erhåller en order värd cirka 38 MSEK från UMCARE. Ordern gäller VibroSense Meter® II i ett avtal som inledningsvis sträcker sig över tre år. Ordern är villkorad mot att produkten erhåller ett marknadsgodkännande i Kina.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 12/4 2022 meddelar VibroSense att Bolaget etablerar försäljning i Tyskland efter ett förberedande arbete där fler än 160 diabeteskliniker har kontaktats, vilka vidare kommer bearbetas under våren och sommaren. Tyskland är en viktig exportmarknad som förväntas långsiktigt att bli värdefull för applikationen Diabetes Foot Screening.
 • Den 20/4 2022 meddelar VibroSense i pressmeddelande att St. Olavs Universitetssjukhus i Trondheim går över till VibroSense Meter® II-systemet, vilket innebär att alla kliniker för Arbets- och Miljömedicin på universitetssjukhusen i Norge har uppgraderat till VibroSense Meter® II.

Kontakt
Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.se

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.

Prenumerera