Delårsrapport Q1, 1/7-30/9 2021

Report this content

Ett bra första kvartal med stark tillväxt

– VD Hans Wallin har ordet

Vi tar med oss många viktiga lärdomar från det första kvartalet som kommer hjälpa oss i vår tillväxtresa. Vi är i fasen att gå från ett spännande utvecklingsbolag till ett attraktivt tillväxtbolag och arbetet fortlöper planenligt med att öka försäljningen.

Sammanfattning av delårsrapport

Med ”Bolaget” eller ”VibroSense” avses VibroSense Dynamics AB (publ) med organisationsnummer 556669–2223. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år. Notera att Bolaget tillämpar brutet räkenskapsår.

Första kvartalet (2021-07-01 till 2021-09-30)

  • Totala rörelseintäkter uppgick till 304 151 (3 879) SEK och består av intäkter avseende försäljning och uthyrning av fot- och handinstrument
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 549 568 (-1 767 297) SEK.
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,10 (-0,13) SEK.
  • Soliditeten** uppgick till 88,9 (88,8) %.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för första kvartalet 2021/22: 15 102 009 (13 185 365). Totalt antal aktier i VibroSense per den 30 september 2021: 15 102 009 (13 902 009).  

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser under första kvartalet (2021-07-01 – 2021-09-30)

  • VibroSense kallade till årsstämma tisdag den 5 oktober 2021.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • VibroSense håller årsstämma i Bolagets lokaler i Malmö. Protokoll med fattade beslut finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.vibrosense.se).
  • VibroSense säljer ett instrument VibroSense Meter® II till Kliniken för Onkologi vid Linköpings Universitetssjukhus, som har startat en multicenterstudie för att identifiera Biomarkörer för avancerad bukspottkörtelcancer som behandlas med cytostatika. Studien utförs i samarbete med VibroSense som bistår med råd och dataextrahering samt analys av data. Studierna syftar till att undersöka hur nerver i fötter och händer påverkas av cytostatikabehandling.

Kontakt
Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com

www.vibrosense.se

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.

Prenumerera

Dokument & länkar