Kallelse till årsstämma i VibroSense Dynamics AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i VibroSense Dynamics AB (publ), org. nr. 556669-2223, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 oktober 2019 kl. 16.30 på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, i Malmö.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

•  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 3 oktober 2019, och
•  anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 3 oktober 2019 skriftligen till VibroSense Dynamics AB,  Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, 205 12 Malmö. Anmälan kan också göras per telefon 040-88 026 eller per e-post info@vibrosense.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
 
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast torsdagen den 3 oktober 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.
 
Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.vibrosense.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.
 
Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 12 302 009 stycken, varav 448 840 A-aktier och 11 853 169 B-aktier, motsvarande totalt 16 341 569 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Malmö i september 2019

VibroSense Dynamics AB (publ)

STYRELSEN 

Kontakt
Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB,
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.com

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare. 

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska under-sökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.

Prenumerera