Kallelse till extra bolagsstämma i VibroSense Dynamics AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i VibroSense Dynamics AB (publ), org. nr. 556669-2223, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma, för att behandla styrelsens beslut per den 19 mars 2019 om emission av aktier och teckningsoptioner (units).

Tid och plats
Onsdagen den 10 april 2019 kl. 14.00 på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, i Malmö.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska
• vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 4 april 2019, och
• anmäla sig till bolaget senast torsdag den 4 april 2019 skriftligen till VibroSense Dynamics AB, Medeon Science Park, 205 12 Malmö eller per e-post till info@vibrosense.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast torsdagen den 4 april 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.vibrosense.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.
 

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 9 712 113 stycken, varav 448 840 A-aktier och 9 263 273 B-aktier, motsvarande totalt 13 751 673 röster.

Förslag till dagordning
1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner (units).
8. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag under punkten 2
Styrelsen föreslår Axel Sjöblad som ordförande vid stämman.

Styrelsens förslag under punkten 7
Styrelsen har, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, beslutat om att öka Bolagets aktiekapital med högst 323 736,80 kronor genom nyemission av högst 3 237 368 B-aktier samt att emittera högst 809 342 teckningsoptioner av serie 2019/2020 berättigande till teckning av totalt 809 342 B-aktier i Bolaget, varmed aktiekapitalet kan komma att öka med högst 80 934,20 kronor genom utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie 2019/2020.

Emissionerna ska behandlas som ett beslut och genomföras i form av utgivande av units till befintliga aktieägare med företrädesrätt enligt följande villkor (”Företrädesemissionen”). Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner beslutet med följande villkor.

1. Rätt att teckna units i Företrädesemissionen ska tillkomma de som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget. Varje aktieägare äger företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger.

2. En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt. Tolv (12) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av fyra (4) nya B-aktier och en (1) teckningsoption av serie 2019/2020.

3. Teckningskursen per unit är 28 kronor, motsvarande en teckningskurs om 7 kronor per B-aktie. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.

4. För det fall inte samtliga units tecknas med uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionen högsta belopp, besluta om fördelning av units som inte tecknats med företrädesrätt, varvid tilldelning ska ske i följande ordning:
a. I första hand ska fördelning ske till tecknare som tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till antalet nya aktier och teckningsoptioner som tecknats med stöd av uniträtter.
b. I andra hand ska fördelning ske till övriga som tecknat units utan stöd av
uniträtter och, pro rata i förhållande till det antal units som sådana personer anmält för teckning.
c. I tredje hand ska tilldelning kunna ske till garanter pro rata i förhållande till garanterat belopp.
Oaktat ovanstående ska tilldelning utan företrädesrätt inte ske med ett större antal units än tecknat. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

5. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna units ska vara torsdag den 18 april 2019.

6. Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 24 april 2019 till och med den 10 maj 2019.

7. Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske under den tid som anges i punkt 6 ovan. Teckning ska i sådana fall ske på särskild teckningslista. Betalning för units som tecknats utan stöd av företrädesrätt ska erläggas kontant senast två (2) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av units.

8. Teckning såvitt är fråga om eventuell teckning av garant ska ske på särskild teckningslista senast fem (5) bankdagar efter teckningstidens utgång enligt punkt 6. Betalning för sålunda tecknade och tilldelade units ska erläggas kontant senast två (2) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av units.

9. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning enligt punkterna 6, 7 och 8 ovan.

10. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. De nya aktier som utges efter teckning med stöd av teckningsoptioner av serie 2019/2020 ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

11. En (1) teckningsoption av serie 2019/2020 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 200 procent av volymvägd snittkurs från och med den 3 juni 2019 till och med den 17 juni 2019, dock minst 15 kronor och maximalt 25 kronor.

12. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie 2019/2020 ska äga rum under perioden från och med den 16 juni 2020 till och med den 30 juni 2020.

13. De fullständiga villkoren för teckningsoptioner av serie 2019/2020 framgår av Bilaga 1A.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre ändringar av stämmans beslut som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB.

Handlingar och upplysningar
Styrelsens beslut enligt ovan och därtill hörande handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551), inklusive revisorsyttrande, kommer att finnas tillgängliga på Bolagets kontor, adress enligt ovan, samt på Bolagets webbplats, www.vibrosense.se, senast två veckor före stämman. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin adress samt kommer även att finnas tillgängliga på stämman. För beställning av handlingar gäller samma adress och e-post som för anmälan till stämman.

Malmö i mars 2019
VIBROSENSE DYNAMICS AB (PUBL)
Styrelsen

Prenumerera

Dokument & länkar