Kommuniké från årsstämma

I fredags, den 29 september 2017, hölls årsstämma i VibroSense Dynamics AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition

Stämman beslutade dels att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016-07-01 – 2017-06-30. Härutöver beslutade stämman att ge styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016-07-01 – 2017-06-30.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor samt bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 130 000 kronor till styrelseordförande och med vardera 65 000 kronor till övriga ordinarie styrelseledamöter utom VD. Vidare beslutade stämman att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och en styrelsesuppleant. Härutöver beslutade stämman att en revisor ska utses och att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse, styrelsesuppleant och revisor

Stämman beslutade att Charlotte Ahlgren Moritz, Henrik Brorsson, Toni Speidel, Olof Stocksén och Fredrik Westman omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att Göran Lundborg omväljs som styrelsesuppleant. Vidare beslutade stämman att Charlotte Ahlgren Moritz omväljs som styrelseordförande. Härutöver beslutade stämman att bolagets revisor Johan Kling omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

Tidigare lydelse Ny lydelse
§ 11 ÅrsstämmaPå årsstämma ska följande ärenden förekomma.
 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut
a)     om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;b)     om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;c)      om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 1. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna,
 2. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter,
 3. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
 4. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
§ 11 ÅrsstämmaÅrsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.På årsstämma skall följande ärenden förekomma:
 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut
a)     om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;b)     om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;c)      om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 2. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 3. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
 4. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
§ 13 AvstämningsförbehållDen aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551). § 13 AvstämningsförbehållBolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll).

Malmö i oktober 2017

VibroSense Dynamics AB (publ)

STYRELSEN

Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB, 040 – 650 14 12, info@vibrosense.com
www.vibrosense.com

Denna information är sådan information som VibroSense Dynamics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 oktober 2017.


Om VibroSense Dynamics AB (publ)

VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och marknadsför medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till primärvård, företagshälsovård, sjukhus och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på AktieTorget och har sitt säte i Malmö, Sverige.

Om oss

VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter genom att mäta förmågan att känna noga kontrollerade vibrationer i huden. Vår vision är att bolagets produkter ska upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln, oavsett orsak, så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.

Prenumerera

Dokument & länkar