Kommuniké från årsstämma i VibroSense Dynamics AB (publ)

Igår, den 16 oktober 2018, hölls årsstämma i VibroSense Dynamics AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017-07-01 – 2018-06-30. Stämman beslutade härutöver om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för räkenskapsåret 2017-07-01 – 2018-06-30.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och

revisorssuppleanter

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och en styrelsesuppleant. Vidare beslutade stämman att en revisor och att ingen revisorssuppleant ska utses.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 47 000 kronor till styrelseordförande samt med 23 500 kronor vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade dels att Charlotte Ahlgren Moritz, Henrik Brorsson, Toni Speidel och Fredrik Westman omväljs som ordinarie styrelseledamöter, dels att Axel Sjöblad nyväljs som ordinarie styrelseledamot samt dels att Göran Lundborg omväljs som styrelsesuppleant. Till styrelseordförande omvaldes Charlotte Ahlgren Moritz. Vidare beslutade stämman att bolagets revisor Johan Kling omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Övrigt

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga vid registrering av beslut.

VibroSense Dynamics AB (publ)

STYRELSEN

Kontakt
Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB,
Tel: +46 40 650 14 12
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.com


Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till primärvård, företagshälsovård, sjukhus och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på Spotlight Stock Market  och har sitt säte i Malmö, Sverige.

Om oss

VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter genom att mäta förmågan att känna noga kontrollerade vibrationer i huden. Vår vision är att bolagets produkter ska upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln, oavsett orsak, så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.

Prenumerera

Dokument & länkar