Kommuniké från årsstämma i VibroSense Dynamics AB (publ), rättelse

Report this content

Igår, den 9 oktober 2019, hölls årsstämma i VibroSense Dynamics AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018-07-01 – 2019-06-30. Stämman beslutade härutöver om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för räkenskapsåret 2018-07-01 – 2019-06-30.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och en styrelsesuppleant. Vidare beslutade stämman att en revisor och att ingen revisorssuppleant ska utses.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 130 000 kronor till styrelseordförande samt med 65 000 kronor vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att Axel Sjöblad, Toni Speidel och Fredrik Westman omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att Göran Lundborg omväljs som styrelsesuppleant. Stämman beslutade vidare att Mozhgan Dorkhan och Håkan Petersson nyväljs som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande beslutades nyval av Axel Sjöblad.

Vidare beslutade stämman att revisionsbolaget Moore Stephens Malmö AB, med Johan Kling som huvudansvarig revisor, omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Malmö i oktober 2019

VibroSense Dynamics AB (publ)

STYRELSEN 

Kontakt

Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB,
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com

www.vibrosense.com

Om VibroSense Dynamics AB (publ)

VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare. 

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska under-sökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.