Kommuniké från årsstämman i VibroSense Dynamics

Report this content

Idag den 5 oktober 2021 hölls årsstämma i VibroSense Dynamics AB, org.nr. 556669-2223, (”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition (punkt 9b)

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020-07-01 – 2021-06-30.

Ansvarsfrihet (punkt 9c)

Stämman beslutade bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020-07-01 – 2021-06-30.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 10)

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och en styrelsesuppleant. Stämman har vidare beslutat att en revisor och att ingen revisorssuppleant ska utses.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkt 11)

Stämman har beslutat att styrelsearvode ska utgå med 130 000 kronor till styrelseordförande samt med 65 000 kronor till Mozhgan Dorkhan, Håkan Petersson samt Pontus Rehn, förutsatt att årsstämman beslutar om val av styrelse enligt punkt 12. Inget arvode ska utgå till övriga styrelseledamöter. Vidare har stämman beslutat att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor (punkt 12)

Stämman har beslutat att Axel Sjöblad, Mozhgan Dorkhan, Antonio Speidel och Håkan Petersson omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Vidare har stämman beslutat om nyval av Pontus Rehn som ordinarie styrelseledamot samt att Göran Lundborg omväljs som styrelsesuppleant. Till styrelseordförande beslutade stämman om omval av Axel Sjöblad.

Vidare har stämman beslutat att revisionsbolaget Moore Malmö AB, med auktoriserad revisor Johan Kling som huvudansvarig revisor, omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

 

Beslut om ändring av bolagsordning (punkt 13)

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 1 Firma Bolagets firma VibroSense Dynamics AB. Bolaget är publikt (publ). § 1 Företagsnamn Bolagets företagsnamn är VibroSense Dynamics AB. Bolaget är publikt (publ).
5 § Antal aktier Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 4 000 000 och högst 16 000 000. 5 § Antal aktier Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000.

Verkställande direktören, eller den styrelsen förordnar, har bemyndigats att fastställa dag för avstämningsförbehållets ikraftträdande samt att vidta de smärre justeringar i bolagsordningen som kan visas erforderliga i samband med registrering av bolagsordningen hos Bolagsverket. 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 14)

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 20 procent av vid tidpunkten för denna kallelse antalet utestående aktier. Emission ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehöll för marknadsmässig emissionsrabatt. Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. 

Malmö i oktober 2021

VibroSense Dynamics AB

STYRELSEN


För mer information, kontakta:

Hans Wallin, VD, VibroSense Dynamics AB
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 18.30 den 5 oktober 2021.