• news.cision.com/
  • VibroSense/
  • Ledning, styrelse samt större aktieägare tecknar avtal om nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 B

Ledning, styrelse samt större aktieägare tecknar avtal om nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 B

Report this content

VibroSense Dynamics AB:s (”VibroSense”) kan idag meddela att personer ur ledning, styrelse samt större aktieägare skriftligen avtalat om nyttjande av sina respektive teckningsoptioner. De totala teckningsförbindelserna uppgår till cirka 0,9 MSEK, motsvarande cirka 12 procent av det totala beloppet som teckningsoptioner av serie TO 1 B kan inbringa. Nyttjandeperioden pågår t.o.m. den 28 mars 2018.

VibroSense kan idag meddela att personer ur ledning, styrelse samt större aktieägare genom teckningsförbindelseavtal skriftligen har avtalat om nyttjande av sina respektive teckningsoptioner. De totala teckningsförbindelserna uppgår till cirka 0,9 MSEK, motsvarande cirka 12 procent av det totala beloppet som teckningsoptioner av serie TO 1 B kan inbringa. Ingen premieersättning utgår för teckningsförbindelser. Teckningsförbindelser har skriftligen avtalats och har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.

VibroSenses teckningsoptioner av serie TO 1 B emitterades i samband med bolagets emission av units under våren 2017 och kan högst tillföra bolaget cirka 7,7 MSEK före emissionskostnader. Varje teckningsoption av serie TO 1 B ger innehavaren rätt att teckna en ny B-aktie i VibroSense till en teckningskurs om 10,25 SEK per B-aktie. Likviden som erhålls genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 1 B är främst avsedd att finansiera produktionsuppstart och marknadsförings- och försäljningsaktiviteter i samband med lanseringen av bolagets nya instrument. Härutöver är viss emissionslikvid avsedd att användas till att finansiera forskningsstudier och patentansökningar för bolagets teknologi.

Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 B kan äga rum till och med den 28 mars 2018 och detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15.00. Anmälningssedel finns för nedladdning på VibroSenses, Sedermera Fondkommissions och AktieTorgets hemsidor (www.vibrosense.se, www.sedermera.se och www.aktietorget.se).

För frågor med anledning av teckningsoptioner av serie TO 1 B, vänligen kontakta
Sedermera Fondkommission
Telefon: 040-615 14 10
E-post:
info@sedermera.se 

Kontakt
Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB,
Tel: +46 40 650 14 12
E-post: info@vibrosense.com

www.vibrosense.com

Denna information är sådan information som VibroSense Dynamics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2018.

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar  medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till primärvård, företagshälsovård, sjukhus och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på AktieTorget och har sitt säte i Malmö, Sverige.

Prenumerera

Dokument & länkar