Nyttjandeperioden av teckningsoptioner av serie TO 1 B inleds idag

Report this content

Idag, den 7 mars 2018, inleds nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO 1 B som emitterades i samband med VibroSense Dynamics AB:s (”VibroSense”) emission av units under våren 2017. Nyttjandeperioden pågår till och med den 28 mars 2018. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 B äger rätt att för varje teckningsoption av serie TO 1 B teckna en ny B-aktie i bolaget till en kurs om 10,25 SEK per B-aktie. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 B nyttjas nyemitteras 746 640 B-aktier och VibroSense tillförs cirka 7,7 MSEK före emissionskostnader.

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 B

Nyttjandeperiod: 7 mars – 28 mars 2018.

Emissionsvolym: 746 640 teckningsoptioner av serie TO 1 B. Vid fullt nyttjande nyemitteras 746 640 B-aktier och VibroSense tillförs cirka 7,7 MSEK före emissionskostnader.

Teckningskurs: 10,25 SEK per B-aktie.

Sista dag för handel med teckningsoptioner: 26 mars 2018.

Värdering i aktuellt erbjudande (pre-money): Cirka 91,8 MSEK.

Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 B, teaser samt anmälningssedel finns tillgängligt på VibroSenses hemsida (www.vibrosense.se). Teaser och anmälningssedel finns även tillgängligt på Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.

Viktiga tidpunkter i samband med teckningsoptioner av serie TO 1 B

Nyttjandeperiod inleds: 7 mars 2018.

Sista dag för handel med teckningsoptioner: 26 mars 2018.

Nyttjandeperiod avslutas: 28 mars 2018.

Betalning: Samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 28 mars 2018.

Planerad kommunikation av utfall: Vecka 14, 2018.

Planerad omvandling av B-interimsaktier till B-aktier: Vecka 17, 2018.

Har du dina teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring (förvaltarregistrerade teckningsoptioner)?

I det fall optionsinnehavaren har sina optioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) ska teckning/betalning ske till respektive förvaltare som instruerar om vidare instruktioner avseende hur man går tillväga för att nyttja sina teckningsoptioner. Under teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från teckningsoptioner till B-aktier under perioden 7 mars 2018 till och med den 28 mars 2018. För mer information och för vidare instruktioner avseende hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare i god tid. Notera att bankerna/förvaltarna behöver din anmälan om nyttjande av TO 1 B i god tid innan nyttjandeperioden avslutas.

Har du dina teckningsoptioner på ett VP-konto (direktregistrerade teckningsoptioner)?

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Anmälningssedel finns att tillgå på Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och VibroSenses (www.vibrosense.se) respektive hemsidor.

I samband med att anmälningssedel skickas in till Sedermera Fondkommission ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Under teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från teckningsoptioner till B-aktier under perioden 7 mars 2018 till och med den 28 mars 2018 under förutsättning att anmälningssedel samt likvid är Sedermera Fondkommission tillhanda senast enligt datum angivet på anmälningssedeln. Så snart både teckning och betalning har registrerats hos Sedermera Fondkommission ersätts teckningsoptionerna med B-interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket. Därefter ersätts B-interimsaktier med B-aktier.

Notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 28 mars 2018, alternativt avyttras senast den
26 mars 2018, förfaller värdelösa. För att dina teckningsoptioner av serie TO 1 B inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar B-aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner.

För frågor med anledning av teckningsoptioner av serie TO 1 B, vänligen kontakta

Sedermera Fondkommission

Telefon: 040-615 14 10

E-post: info@sedermera.se 

Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB, 040 – 650 14 12, info@vibrosense.com
www.vibrosense.com


Om VibroSense Dynamics AB (publ)

VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar  medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till primärvård, företagshälsovård, sjukhus och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på AktieTorget och har sitt säte i Malmö, Sverige.

Prenumerera

Dokument & länkar